O Grilo Dixital
. Nº 14
Verán
.2002

Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.

Danos a túa opinión sobre este novo Grilo envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

 

Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo


¡Bo Verán!

IMPRIMIR
(en cada artigo)

 
 

ARQUIVO

 


.
N O V A S
SumarioG
ImprimirF
 

A UNIVERSIDADE DE VIGO EMPEZA A DESPEDIR DE XEITO IRREGULAR PROFESORES CONTRATADOS.

OS CONSELLOS DE DEPARTAMENTO DECIDEN  NON RENOVAR CONTRATOS  POR VOTACIÓN PERO SEN MOTIVACIÓN

O caso máis flagrante é  o acontecido á profesora María Álvarez Lires, profesora asociada desta universidade desde o curso 98/99. O consello do departamento de Enxeñería Química, celebrado o día 25 de xuño pasado, debía acordar o reparto de docencia para o vindeiro curso e, en consecuencia, distribuíla entre o profesorado do mesmo. A resultas disto, resultou que sobraba un profesor asociado. A pesar das voces que reclamaron o establecemento dun baremo de méritos académicos obxectivos, coma esixen as leis, de maneira que a decisión fose o mais ecuánime posible, o consello decideu que tal decisión fóse por votación simple a favor ou en contra de cada un dos  profesores asociados.

Do resultado desta votación quedaron dous profesores descartados, a citada Mari Lires e mais outro profesor. De maneira sorprendente, repítese o procedemento de selección, a pesar de ser requerido de novo o consello para a elaboración dun baremos de méritos académicos, resultando descartada Mari Lires e ¡con informe favorable! o outro profesor.

A Universidade de Vigo establece que, para a renovación de contratos de asociados, debe haber un informe favorable por parte do departamento en cuestión. Non debería ser preciso lembrar que para que un informe sexa digno de tal nome debe conter os motivos, o máis obxectivos posible, que levan a quen o emite, neste caso o departamento, á conclusión final, isto é a que o tal informe sexa favorable ou desfavorable. De procederse como fixo o consello de departamento de Enxenería Química prodúcese unha decisión arbritraria e de indefensión que non debería caber en ningún órgano de decisión da universidade.

A profesora Mari Lires presentará un recurso á Universidade de Vigo, baseado nestas consideracións, e pedirá o trámite de audiencia para expoñe-lo caso diante da Xunta de Goberno. Desde logo conta con todo o apoio de CC OO para se defender.

Este caso, por desgracia, non é aillado. Pola contra, este proceder é xeneralizado na Universidade de Vigo e estase aproveitando, en moitos casos, para prescindir de xente pouco afin a grupos de poder departamentais. Este é o caso de Mari Lires, unha profesora moi ben valorada polos alumnos pero sobre a que pesa un ambiente hostil dunha parte dun sector do  profesorado do departamento que, en base a vagas “queixas”, nunca explicitadas á interesada pero difundidas en forma de covardes rumores, en xuntanzas que “nunca existiron” e aproveitando a baixa laboral desta profesora, quere poñer en cuestión a súa honorabilidade persoal e académica e “obxectivar” así o sentido do voto maioritario.

Cómpre lembrar que a Universidade de Vigo recibeu moitos millóns de pesetas do Plan de Estabilidade e Promoción para que tódolos profesores contratados tivesen unha praza estable. As centrais sindicais CC OO, CIG e UGT reclamamos unha negociación no mes de xuño do 2001 para aplicar este plan na universidade e o rector ainda non nos contestou. Coa LOU en marcha, sabíamos, ó igual có rector Docampo, do urxente que era encauzar o asunto. Pola contra, na Universidade de Santiago, con peor financiamento cá de Vigo, chegamos rapidamente a un acordo e hoxe tódolos profesores contratados teñen un contrato estable e ningún asociado é despedido.

Reclamamos novamente a negociación sindical a primeiros do pasado mes de xuño, conscientes da enorme importancia que ten asegurar un tránsito ordenado dos profesores contratados á nova situación que estabrece a LOU. O rector tampouco contestou a este requerimento propiciando, sen embargo, este despedimento brutal de profesores que levan anos traballando na universidade, ou propoñendo solucións claramente ilegais no marco da LOU: “profesores invitados” ou  modificacións dos actuais contratos, chegando incluso a  suxerir horas extras para os docentes funcionarios.

CC OO denunciará no xulgado tódalas convocatorias de profesores contratados que non sexan negociadas previamente coas centrais sindicais. Así mesmo, estamos en disposición de apoiar a tódolos profesores que se sintan perxudicados polo modo de rescisión do seu actual contrato.

Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo.

 
SumarioG
ImprimirF
 

O RÁNKING DAS UNIVERSIDADES

  Un estudio dirixido polo profesor De Miguel, catedrático de socioloxía da universidade de Barcelona e publicado na revista Gaceta Universitaria, alterou o remate de curso de moitas universidade españolas, nun mes, no que moitos estudiantes están decidindo onde e que estudiar. O informe, que non deixou indiferente a ninguén, obrigou a moitos rectores a facer declaracións públicas nas que según o posto acadado chufaban   ou critican o estudio.

  O rector da Universidade de Vigo, Domingo Docampo, nun artigo publicado o 30 de xuño no Faro de Vigo, a unha pregunta sobre a posición acadada pola universidade no ránking dicía que: “Bueno, eu sobre eso non sei nada: comigo ninguén falou, pero as veces lle adxudican a un o que se lle supón que pensa, pero comigo ninguén falou”. É curioso que afirme isto porque nunhas declaracións feitas polo xefe de prensa da Universidade de Vigo, postas en boca do rector, afírmase: “os indicadores utilizados para elaborar este ránking  non parece que teñan suficiente acreditación  para ser referentes de calidade. Non se ten en conta por exemplo, a obtención de recursos de investigación en concursos públicos. En resume, non nos identificamos co posto que se nos asigna”. Nas outras universidades galegas, Meilán Gil non fai declaracións e o rector de Santiago Senén Barros, aplaude o estudio e subliña que a súa universidade é a primeira, fóra das que están nas grandes urbes, que aparece na cabeza. Das declaracións doutros rectores destacamos un perla dita por Rosario Valpuerta, rectora da Pablo Olavide, que afirma: “non se pode incluír como un parámetro de calidade a proporción de PAS e profesores cando a tendencia actual é a externalizar os servicios” [sic].

  Para facer este estudio os autores extraen os datos do Instituto Nacional de Estatística e do Ministerio de Educación e miden a calidade utilizando un centenar de indicadores distintos que agrupan en seis factores: de desenvolvemento, factores de contexto, estructura organizativa, recursos humanos e físicos, procesos de feminización como indicadores de modernidade, estudios de terceiro ciclo e investigación e, por último, o factor de productividade das carreiras e dos doutorados. O índice final, que os autores denominan clásico, está formado por un conxunto de indicadores de calidade que son os máis representativos no ámbito internacional: FET é o número de centros con carreiras de ciclo largo; PRO é a taxa de profesores medida en número de profesores por cada cen estudiantes; LBE mide o número de libros de biblioteca por cada estudiante; MPR é a proporción de mulleres do profesorado total da universidade; ETC é a proporción de estudiantes que rematan a carreira nos anos xustos; TDE é a taxa de títulos de doutor concedidos ó ano por cada mil estudiantes na universidade. A este índice clásico lle engaden, desta vez, outros indicadores, e así, no apartado de recurso humanos introducen, por exemplo, o PAS, que mide a taxa de persoal de administración e servicios posta en relación co número de estudiantes.

  A competencia entre universidades para captar estudiantes forma parte dunha estratexia conxunta de mercantilización  do sistema educativo que inclúe tamén a reducción do financiamento por parte do estado á universidade pública, por esta razón os datos destes estudios privados hai que tomalos con cautela, non obstante, aínda que os criterios empregados poderían ser distintos e, polo tanto, obter outros resultados, na comparativa hai un serie de datos que si son de interese e mal fariamos, se por saír mal parados, pecháramos os ollos as conclusións que fan neste traballo. Cando menos que nos sirvan para tomar nota e mellorar naqueles puntos máis febles. Dentro de non moito tempo será a Axencia da Calidade a que faga estes ránkings e daquela xa non teremos escusa.

  A Universidade de Vigo figura nesta lista no posto 41 cunha nota de 4,8 o que significa que estamos entre as oito universidades que non chegan ó 5, é certo que melloramos con respecto o estudio anterior (subimos dous postos) pero non deixamos de estar na cola. Lendo con atención os datos dedúcese que temos sobre todo unha carencia importante en recursos, tanto humanos como materiais. A nosa taxa de profesores por cada cen estudiantes é de 4,0, a de PAS, aínda que non aparece nos datos publicados, anda en torno a esa cantidade, de tal xeito, que ocupamos o antepenúltimo posto no ránking de persoal superando só a Pablo Olavide e a UNED. O número de libros por cada estudiante é de 8,7 cifra moi baixa se temos en conta que a media global no  estado é de 17 libros.

  A proporción de mulleres do profesorado do total da universidade e de 37 sobre 100 bastante lonxe aínda do ideal  50%. A proporción de estudiantes que rematan a carreira nos anos xustos é de 59 (este indicador penaliza as universidades que teñen máis carreiras técnicas pois o normal e que un estudiante empregue 6 anos para acabar unha diplomatura e nove para unha licenciatura). A nosa taxa de TDE (títulos de doutor concedidos o ano por cada mil estudiante) é de 1,4;  entre 51 universidades, públicas e privadas que posúen este dato,  ocupamos o posto 44.

 

Unha das conclusións que nós extraemos deste estudio é a relación existente entre dotación de recursos e bos resultados. Toda política de calidade que pretenda ter éxito ten que partir desta premisa. Nas críticas que fan algúns rectores a este estudio apuntan a necesidade de valorar outros factores como a obtención de recursos de investigación, a inserción dos titulados, a inversión en fondos bibliográficos anual... Nós tamén nos queremos sumar a esta petición de outros indicadores, e así pedimos que as axencias oficiais de avaliación da calidade, cando fagan os seus estudios,   teñan en conta tamén a estabilidade do profesorado e do PAS, a precarización do traballo non é un signo de calidade aínda que a LOU permita que a taxa de contratados poda ser de ata o 49% para o PDI.

 

Os autores do estudio conclúen afirmando que o futuro da universidade é a calidade que eles entenden como: consolidar o profesorado contratado [tamén o PAS, engadimos nós], incrementar a taxa de profesores [tamén de PAS] por cada cen estudiantes, mellorar a calidade da docencia, conseguir que unha maior parte do profesorado teña o doutorado e realmente investigue, coordinar investigación con docencia, aumentar o número de opcións reais para os/as estudiantes, mellorar o salario dos/as profesores [tamén do PAS], mellorar os recursos das bibliotecas, conseguir unha verdadeira participación dos/as estudiantes nos procesos de toma de decisións, aumentar o pensamento crítico dentro da universidade, conseguir que máis estudiantes rematen a carreira, incrementar o número de estudiantes que realizan estudios no estranxeiro, etc.

A calidade debe servirnos, non para cumprir unha obriga imposta, senón para mellorar o que facemos, para ser máis eficaces, e deste xeito, ó tempo que ofrecemos un bo servicio á sociedade, defenderemos a universidade pública, a universidade de todos.

  “Unha organización que chega a un tamaño estable, debe planificar non a expansión senón a consolidación  e a mellora da calidade. Eso é o que se entende en forma resumida por excelencia”. Esta cita é un bo resumo do camiño que nos queda por andar. De nós, e dos recursos que academos, depende.

Na web:http://es.geocities.com/estudiocalidad/ podedes atopar un resumo do estudio e parte das táboas.

 
ImprimirF
SumarioG

  LARGA MARCHA CARA Á NEGOCIACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS

  Hai máis de ano e medio empezouse unha negociación sobre retribucións na Universidade de Vigo, na que participamos o Xerente, daquela Xulio Taboada, unha representación da Xunta de Persoal e unha representación do Comité de Empresa, ámbalas dúas con presencia dos tres sindicatos representativos no PAS.

Xa entón consideramos que había tres áreas sobre as que traballar:  

  • Productividade
  • Homologación laborais-funcionarios
  • Acordo marco sobre cuestións económicas non estrictamente retributivas

  As Leis de Presupostos do ano 2000 e posteriores permitían subidas salariais por enriba do 2% establecido, sempre que estiveran xustificadas por actuacións encamiñadas á aplicación efectiva de programas de calidade. Esta vinculación entre retribucións e calidade foi rexeitada polos compañeiros da CIG-Funcionarios, que optaron por abandonar a mesa.

  En xuño de 2001, elaborouse un acta que resumía os acordos parciais acadados ata ese momento, deixando moi claro que ningún acordo parcial tería efectos ata chegar ó final da negociación, nun acordo global. O sentido desta cláusula era poder ir avanzando ideas sen compromiso e coa posibilidade de ir adaptando as diferentes contías a un acordo global definitivo.

  En outubro de 2001 convócanse asembleas nas que se decide por unanimidade dos/das asistentes, entre outras cousas, non vincular retribucións e calidade. Incluso presentase un denso documento argumentativo ó respecto.

  Loxicamente, esto paraliza a actividade da mesa de retribucións, que baseou parte da súa negociación en cambiar retribucións por planos da calidade. Non obstante, as negociacións sectoriais continúan. O persoal laboral acada un acordo sobre o I Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Universidade de Vigo, que inclúe retribucións. Os compañeiros laborais entenden que, ante a previsible marcha de Xulio Taboada, compre pechar as longas negociacións que viñan levando a cabo, xa que non estaba garantida a súa continuidade cun novo Xerente. Os funcionario, despois dun esforzo para acadar un consenso, elaboran un documento que establece unha relación entre retribucións e calidade. Esta vez si que foi aprobado en asemblea, so uns meses máis tarde que o rexeitamento anterior, e tamén practicamente por unanimidade (???).

En febreiro de 2002 prodúcese un cambio de Xerente. Abandona Xulio Taboada e queda Augusto Viso nunha especie de interinidade. Este “baleiro de poder” é aproveitado para buscar un “acordo ilexítimo” entre un membro do equipo de goberno e o Presidente da Xunta de Persoal, baseado nos acordos da asemblea. E digo ilexítimo porque sempre entendemos, para o bo e para o malo, que os interlocutores válidos nas negociacións de cuestións de PAS funcionario son o Xerente e a Xunta de Persoal.

  Coas eleccións a Rector consolídase a opción de Augusto Viso como Xerente, con carácter definitivo, e este, como xesto de boa vontade, ofrece un acordo para un incremento lineal nos específicos dos funcionarios por importe total de 30.000.000 de pesetas.

  Como parte de acordo estableceuse a obriga da Xunta de Persoal de volver á mesa de retribucións, o que se produciu hai cousa dun mes. A situación actual é que existe, por parte da Xerencia unha boa vontade de negociación sobre retribucións, na Xunta de Persoal xa se repararon desencontros pasados e o Comité de Empresa segue tamén na mesa de negociación. Só unha leve sombra, consecuencia de cambios recentes na sección de PAS laboral da UXT (loxicamente o cambio dunha persoa que xa viviu as experiencias destes últimos meses en materia de negociación sobre retribucións por outra que entra de novas pode introducir algún desaxuste), cérnese sobre a negociación.

Estamos, polo tanto, despois de meses de encontros e desencontros, de esforzos e de escaqueos, nun momento excelente para acadar un acordo sobre retribucións. Desde a nosa sección sindical facemos un chamamento para que TODOS fagamos o esforzo necesario para acadar un acordo sobre retribucións nun tempo prudencial (¿tal vez, antes de Nadal?).

 

 
B R E V E S 
ImprimirF
SumarioG

REPRESIÓN COACCIÓN E DESPIDO EN "EL CORTE INGLÉS"

Un traballador de El Corte Inglés de Málaga foi despedido pola empresa tras unha liorta con un dos seus xefes inmediatos o que provocou que neste momento haxa dous procedementos xudiciais abertos, un contra a empresa polo despido e outro contra o directivo pola agresión, lesións e abuso de autoridade.

Dase a circunstacia de que o traballador despedido é o responsable de comunicación da Sección Sindical de CC. OO. De El Corte Inglés e mantén un portal sindical baixo o dominio www.corty.net, motivo polo que a empresa lle acusa de ciberocupación.

SumarioG

CC OO CULPA Ó GOBERNO DA ALTA SINIESTRALIDADE LABORAL

  En total, 397 persoas perderon a vida en accidentes laborais  entre xaneiro e abril de 2002, un 17,8 por cento máis que no mesmo período do ano anterior. No sector da construcción producíronse 92 accidentes, un 12,2 por cento máis, mentres que no sector industrial o incremento foi dun 15,7 por cento. O aumento máis espectacular produciuse, desta vez, no sector servicios son un 30,61 por cento.

  Nun informe presentado pola Secretaría de Saúde Laboral e Medio Ambiente de CC OO sinálase que o aumento de accidentes mortais débese a falta de medidas de prevención de riscos laborais e a pasividade do goberno nesta materia. Según Joaquín Nieto, responsable de dita Secretaría, o incremento no sector servicios débese ós accidentes de tráfico relacionados co traballo, polo que solicitou o goberno e ós empresarios “prestar maior atención a este tipo de incidentes”, pois os traballadores móvense cada vez máis con vehículos e corren un maior risco. Asemade, esixiu unha mellor organización do traballo para que os empregados non se fatiguen e, como consecuencia,  haxa maior risco de accidentes de tráfico.

 

Volver ó sumarioG


 
S O L I D A R I EDADE 
SumarioG
ImprimirF
 

RACISMO EN ESPAÑA  F http://ponteensupiel.org

Una familia de etnia gitana, entre cuyos miembros hay niños, es humillada y torturada en una comisaría de Madrid donde permanece detenida ilegalmente. La policía detiene a un vendedor ambulante senegalés en una playa gallega y, en lugar de llevarlo directamente a una comisaría, le propina una paliza en una zona alejada de la ciudad mientras le insulta en razón de su raza. Un niño marroquí que intenta buscarse la vida en Melilla es abandonado ilegalmente por la policía española en una zona fronteriza desde donde no le es posible regresar a la ciudad debido a su estado de debilidad. Una mujer brasileña es violada bajo custodia, pero los agentes de policía se niegan a cooperar en la investigación, por lo que el violador no puede ser identificado y el Tribunal Supremo parece verse impotente para actuar. Un trabajador marroquí que está siendo atacado por una multitud armada escapa de su domicilio bajo una lluvia de balas de goma disparadas por la policía, que no hace nada para impedir que los agresores incendien y saqueen la casa. Un ciudadano estadounidense de origen afroamericano, primer trompeta de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, asegura haber sido maltratado por unos policías hasta el extremo de haber tenido que cancelar sus compromisos de actuación. Éstos no son sino algunos de los muchos casos que se han puesto en conocimiento de Amnistía Internacional en los últimos años, todos los cuales, aunque diferentes en los pormenores, indican que los agentes encargados de hacer cumplir la ley violan reiteradamente los derechos de miembros de minorías étnicas y de personas de origen no español. Estas violaciones de derechos humanos a menudo parecen derivarse directamente de la aplicación deliberada de «criterios raciales» (la expresión «racial profiling», utilizada en el texto original, se refiere al trato injusto que aplican los funcionarios encar- gados de hacer cumplir la ley a las personas basándose en la raza o el origen étnico) por parte de los agentes de la ley para determinar si dar el alto y registrar o no a un individuo. A veces, como en el caso de la expulsión de niños marroquíes de Ceuta y Melilla (véase el apartado B.5), ocurren con la aprobación de las autoridades del gobierno. Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las torturas y los malos tratos infligidos por funcionarios públicos a ciudadanos tanto españoles como extranjeros. Este informe examina el asunto específico de las torturas y los malos tratos de índole racista cometidos por funcionarios públicos en España a lo largo de los siete años transcurridos desde 1995 hasta principios de 2002. Se menciona en él tanto casos surgidos durante este periodo, como resueltos judicialmente a lo largo de él. No obstante, casi todos los casos son recientes. La gran mayoría se refieren a malos tratos o presuntos malos tratos por parte de agentes de policía (del cuerpo nacional, o de fuerzas de policía municipal, local o autonómica, como la Ertzaintza del País Vasco y los Mossos d’Esquadra de Cataluña).

 

No se examinan en el informe las condiciones imperantes en los centros de internamiento, detención o acogida situados en los puntos de entrada, ni tampoco la situación de los extranjeros en las cárceles españolas. Estas cuestiones merecen un estudio aparte. El contenido de este informe se basa en información obtenida por Amnistía Internacional directamente de las víctimas o sus abogados, de otros individuos o de otras organizaciones no gubernamentales (ONG). Una delegación de la organización visitó el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Amnistía Internacional consultó con abogados, ciudadanos extranjeros indocumentados o residentes legalmente en España, representantes de instituciones eclesiásticas, agentes de policía y otros funcionarios públicos, sindicalistas, periodistas y representantes de ONG que se ocupan de asuntos relacionados con los derechos humanos o los inmigrantes. También recabó información de autoridades del gobierno y de la oficina nacional del Defensor del Pueblo y otras instituciones regionales similares. 

En cuanto a los casos descritos en el informe, cabe señalar que han sido elegidos con fines ilustrativos, para reflejar no tanto la escala como la naturaleza del problema. Los casos concretos expuestos sólo son una pequeña muestra de las denuncias recibidas, poquísimos si se comparan, por ejemplo, con los que incluía un informe elaborado en 1999 por el Defensor del Pueblo del País Vasco que examinaba 47 denuncias de malos tratos policiales a inmigrantes y ciudadanos extranjeros correspondientes a un solo año y a una zona concreta de una ciudad española. El número de casos individuales por 1 Entre las ONG y los sindicatos consultados están Médicos sin Fronteras (MSF), la Federación de Asociaciones de SOS Racismo, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Madrid y representantes de delegaciones territoriales de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación contra la Tortura (ACT), la asociación gitana Gao Lacho Drom, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Comisiones Obreras (CCOO), la Federación de Mujeres Progresistas, diversas delegaciones de la asociación de ayuda al inmigrante Andalucía Acoge como Algeciras Acoge y Almería Acoge —la Cruz Roja— y la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), Melilla. región tampoco refleja necesariamente la magnitud del problema en una región particular, ya que puede haber un número mayor de informes en ella por razones puramente accidentales o porque ha sido más fácil obtener la información allí que en otros lugares.

  Es preciso hacer hincapié desde el principio en que, si bien este informe se centra en los malos tratos cometidos por funcionarios públicos, Amnistía Internacional no deja de reconocer la compasión, el valor y la generosidad que han demostrado algunos funcionarios públicos a pesar de haber tenido que soportar al mismo tiempo gran tensión personal a causa de la naturaleza de su trabajo. Por otra parte, tanto los policías como los guardias civiles se enfrentan a diario a situaciones peligrosas. Su trabajo entraña graves riesgos. Pero existen bastantes casos en que, por diversas razones, los funcionarios públicos siguen gozando de impunidad, y Amnistía Internacional considera motivo de profunda inquietud el hostigamiento y la persecución que han sufrido varios agentes que trataban de defender los derechos humanos (véase el apartado D).

En los últimos años, Amnistía Internacional y otras organizaciones nacionales e internacionales han documentado un alarmante incremento del número de denuncias de malos tratos de índole racista a manos de funcionarios públicos. El problema de la tortura y otros malos tratos se complica con el de la impunidad que puede amparar a los funcionarios públicos. Aunque cabe destacar que en ocasiones los tribunales han castigado con dureza la detención ilegal y los malos tratos, todavía son demasiados los casos en que no ocurre así, y los tribunales no parecen aplicar apenas un nuevo artículo del Código Penal que castiga con especial dureza los delitos relacionados con la raza y el sexo (véase el apartado A.2). Además, Amnistía Internacional cree que en muchos casos —quizá en la mayoría— los inmigrantes indocumentados, que abrigan la esperanza de obtener el permiso de trabajo y de residencia, temen presentar denuncias ante la policía o los tribunales. La organización ha recibido varias denuncias graves de malos tratos que después han sido retiradas por miedo a las consecuencias derivadas de la publicidad, y a veces por consejo de un abogado. Este informe pretende examinar algunos de los motivos de preocupación relativos a la tortura y otros malos tratos que afectan directamente a los inmigrantes y a las minorías étnicas en España, y formula un conjunto de recomendaciones.  

Todo o informe en PDF

 

.0
E C O L O X Í A
ImprimirF

EL HOMBRE ESTA ACUMULANDO UNA ENORME DEUDA CON EL PLANETA, SEGÚN UN NUEVO INFORME DEL WWF/Adena

El nivel de vida y el desarrollo caerán vertiginosamente para 2030, a menos que el hombre deje de utilizar más recursos naturales de lo que pueda reponer el planeta, según un nuevo informe publicado por WWF/Adena cuando faltan 50 días para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

El Informe Planeta Vivo 2002 de WWF/Adena indica que los humanos actualmente están acumulando un enorme déficit con la Tierra al utilizar anualmente más del 20 por ciento de recursos naturales de los que son regenerado; y esta cifra crece cada año. Las extrapolaciones basadas en escenarios probables de crecimiento poblacional, desarrollo económico y cambios tecnológicos indican que para el 2050 los humanos consumiremos entre el 180% y el 220% de la capacidad biológica de la Tierra. Según el informe, a menos que los gobiernos adopten acciones urgentes, para 2030 comenzará a declinar el bienestar humano, medido por la esperanza de vida, el nivel educacional y el producto económico.

El Dr. Claude Martin, Director General de WWF Internacional, dijo: "Vivimos en un planeta generoso, pero tiene límites. Resulta evidente que asegurar el acceso a los recursos básicos y mejorar las condiciones de salud y los medios de vida de los más pobres del mundo no puede lograrse sin el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas naturales. A menos que aseguremos la salud de estos ecosistemas jamás podremos garantizar un nivel de vida aceptable para gran parte de la población mundial."

Según el Informe Planeta Vivo, la Tierra tiene unas 11,4 mil millones de hectáreas de terreno y mar productivas, o sea 1,9 hectáreas de planeta productivo para cada una de las 6 mil millones de personas que lo habitan. Sin embargo, mientras que la huella ecológica (el consumo de recursos naturales) del consumidor promedio en África o Asia era menos de 1,4 hectáreas por persona en 1999, la huella promedio del europeo occidental era alrededor de 5,0 hectáreas y la del Norteamericano promedio 9,6.

Al mismo tiempo, el Índice Planeta Vivo (que se basa en las tendencias de las poblaciones de cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces). indica claramente que la actual presión del consumo humano no es sostenible. A través de los últimos 30 años, el IPV ha declinado en alrededor de un 35 por ciento. La merma en especies de agua dulce ha sido especialmente dramática, con un promedio del 54% de disminución en las poblaciones de 195 especies, que habitan en ríos y humedales. Las especies marinas también se encuentran amenazadas, con un promedio de reducción del 35 por ciento en 217 especies, y las poblaciones de especies forestales muestran una reducción del 15 por ciento en 262 especies.

WWF/Adena considera que los gobiernos podrían revertir algunas de estas tendencias negativas y colocar a la humanidad en el camino del desarrollo sostenible con sólo actuar en cuatro campos: mejorar la eficiencia con la que se producen bienes y servicios; sustituir el uso de combustibles fósiles para la generación de energía y promover tecnologías eficientes en su consumo, los sistemas de construcción y de transporte; promover el consumo equitativo y sostenible; y conservar y restaurar los ecosistemas naturales para mantener su productividad y diversidad biológica.

Jonathan Loh, autor del Informe Planeta Vivo, declaró: "No sabemos exactamente cuál será el resultado de continuar con esta sobreexplotación masiva de la Tierra, pero está claro que sería más inteligente controlar nuestro propio destino que dejarlo al azar. Dentro de 50 días, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, los líderes del mundo tendrán una magnífica oportunidad de tratar las causas básicas de nuestro palmario fracaso en lograr un desarrollo sostenible y encaminarnos a un futuro realmente sostenible."


O P I N I Ó N
SumarioG
FFFonte ALAI. ImprimirF
 

EE.UU: Una Declaración de Conciencia

  No en nuestro nombre

Una Declaración de Conciencia

Que no se diga que nadie en los Estados Unidos no hizo nada cuando su gobierno declaró una guerra sin límites y estableció nuevas medidas rígidas de represión.

Los firmantes de esta declaración llamamos al pueblo de los EE.UU a resistir las políticas y la totalidad del manejo político que ha surgido desde el 11 de Septiembre  2001, y que representa graves peligros para la población del mundo entero.

Creemos que los pueblos y naciones tienen el derecho de determinar su propio destino, libres de la coerción militar de las grandes potencias. Creemos que todas las personas detenidas o perseguidas por el gobierno de los Estados Unidos deberían tener los mismos derechos a un debido proceso. Creemos que el cuestionamiento, la crítica y el disenso deberían ser valorados y protegidos. Entendemos que ese tipo de derechos y valores son siempre atacados y se debe luchar por ellos.

Creemos que las personas conscientes deben asumir responsabilidades por lo que hacen sus propios gobiernos -debemos primero que todo oponernos a la injusticia que se comete en nuestro nombre. Por tanto, llamamos a todos los americanos a RESISTIR la guerra y la represión que la administración Bush ha desatado en el mundo. Esto es injusto, inmoral e ilegítimo. Optamos por hacer causa común con el resto del mundo.

Nosotros también miramos con sorpresa los horrendos eventos del 11 de Septiembre, 2001. Nosotros también nos lamentamos por los miles de inocentes muertos y repudiamos las terribles escenas de mortandad – incluso cuando recordábamos escenas similares en Bagdad, ciudad de Panamá y, hace una generación, Vietnam. Nosotros también nos unimos al angustiante cuestionamiento de millones de americanos que se preguntaban por qué podía pasar algo así.

Cuando los lamentos apenas habían empezado, los líderes máximos de la tierra desataron un espíritu de venganza. Ellos desplegaron un guión simplista de "el bien vs. el mal", que fue retomado por unos medios de comunicación sumisos e intimidados. Ellos nos dijeron que preguntarse por qué estos terribles eventos habían ocurrido era caer en la traición. No habría debate. Por definición, no había, preguntas morales o políticas que fueran válidas. La única respuesta posible era la guerra hacia afuera y la represión hacia adentro.

En nuestro nombre, la administración Bush, con casi la unanimidad del Congreso, no solo atacó Afganistán sino que se otorgó a sí mismo y a sus aliados el derecho de descargar la fuerza militar en cualquier lado y a cualquier hora. Las brutales repercusiones han sido sentidas desde las Filipinas hasta Palestina, donde tanques israelíes y bulldozers han dejado una terrible secuela de muerte y destrucción. Ahora el gobierno se prepara abiertamente para llevar adelante una guerra contra Iraq -un país que no tiene conexión con el horror del 11 de Septiembre. ¿En qué clase de mundo nos vamos a convertir si el gobierno de los EE.UU cuenta con un cheque en blanco para soltar comandos, asesinos y bombas en donde quiera?

En nuestro nombre, al interior de los EE.UU, el gobierno ha creado dos clases de personas: aquellas a las que al menos se promete los derechos básicos del sistema legal estadounidense, y aquellas que ahora parecen no tener ningún derecho. El gobierno organizó una redada en la que cayeron alrededor de 1,000 inmigrantes, a los se detuvo en secreto e indefinidamente. Cientos han sido deportados y otros cientos todavía languidecen en prisión. Esto se parece a los infames campos de concentración para japoneses-americanos en la segunda guerra mundial. Por primera vez en décadas, los procedimientos de inmigración distinguen ciertas nacionalidades y les dan un trato desigual.

En nuestro nombre, el gobierno ha descargado una onda represiva sobre la sociedad. El vocero del presidente advierte a la gente que "tenga cuidado con lo que dice". Artistas disidentes, intelectuales y profesores encuentran que sus opiniones son distorsionadas, atacadas y reprimidas. La llamada Acta Patriótica --junto con gran cantidad de otras medidas similares a nivel de Estado-- otorga a la policía amplios y nuevos poderes para buscar y detener, supervisados completamente por procedimientos secretos antes llegar a cortes secretas.

En nuestro nombre, el ejecutivo ha usurpado firmemente los roles y funciones de las otras ramas del gobierno. Por órdenes del ejecutivo se han establecido tribunales militares, con reglas laxas para mostrar evidencias y sin derecho de apelar a las cortes regulares. Algunos grupos son declarados "terroristas" de un simple plumazo presidencial.

Debemos tomar muy en serio a los más altos representantes de la patria cuando hablan de una guerra que durará una generación y cuando hablan de un nuevo orden interno. Estamos confrontando una nueva política abiertamente imperial en contra del resto del mundo y una política interna que fabrica y manipula el miedo para recortar derechos.

Existe una trayectoria de muerte que conduce a los eventos de los meses pasados que deben ser vista tal y como es y debe ser resistida. Demasiadas veces en la historia de los pueblos se ha esperado hasta que es demasiado tarde para resistir.

El presidente Bush ha declarado: "están con nosotros o están en contra nuestra". Aquí está nuestra respuesta: no le permitimos que hable en nombre de todo el pueblo americano. No vamos a renunciar a nuestro derecho a cuestionar. No vamos a ceder nuestra conciencia a cambio de una vacía promesa de seguridad. Decimos NO EN NUESTRO NOMBRE. Nos rehusamos a ser parte de estas guerras y repudiamos cualquier interferencia que sea realizada en nuestro nombre o por nuestro bienestar. Extendemos la mano a aquellos alrededor del mundo que se ven afectados por estas políticas; mostraremos nuestra solidaridad en palabras y hechos.

Nosotros quienes firmamos esta declaración llamamos a todos los americanos a unirse para llevar adelante este reto. Aplaudimos y apoyamos los cuestionamientos y las protestas que hoy se desarrollan, incluso reconociendo la necesidad de hacer más y mucho más para detener esta monstruosidad. Nos hemos inspirado en los reservistas israelíes quienes, a riesgo personal, declararon que "hay un límite" y se rehusaron a servir a la ocupación de la Franja Occidental y Gaza.

También nos basamos en muchos ejemplos de resistencia y conciencia del pasado de los Estados Unidos: desde aquellos que lucharon contra la esclavitud con rebeliones y el ferrocarril subterráneo, hasta quienes desafiaron la guerra de Vietnam al rehusarse a cumplir órdenes, resistiendo el reclutamiento y mostrando solidaridad con quienes se resistían.

No permitamos que el mundo que nos mira se desespere por nuestro silencio y nuestra deficiencia para actuar. Más bien, dejemos que el mundo escuche nuestros compromisos: resistiremos la maquinaria de la guerra y la represión y animaremos a otros para que hagan todo lo posible para detenerla.

Firman:
Michael Albert Laurie Anderson
Edward Asner, actor
Rosalyn Baxandall, historian
Russell Banks, writer
Jessica Blank, actor/playwright
Medea Benjamin, Global Exchange
William Blum, author
Theresa Bonpane, executive director, Office of the Americas
Blase Bonpane, director, Office of the Americas
Fr. Bob Bossie, SCJ
Leslie Cagan
Henry Chalfant, author/filmmaker
Bell Chevigny, writer
Paul Chevigny, professor of law, NYU
Noam Chomsky
Robbie Conal, visual artist
Stephanie Coontz, historian, Evergreen State College
Kimberly Crenshaw, Professor of Law, Columbia, UCLA
Kia Corthron, playwright
Kevin Danaher, Global Exchange
Ossie Davis
Mos Def
Carol Downer, board of directors, Chico (CA) Feminist Women's Health Center
Eve Ensler
Leo Estrada, UCLA professor, Urban Planning
John Gillis, writer, professor of history, Rutgers
Jeremy Matthew Glick, editor of Another World Is Possible
Suheir Hammad, writer
Rakaa Iriscience, hip hop artist
David Harvey, distinguished professor of anthropology, CUNY Graduate Center
Erik Jensen, actor/playwright
Casey Kasem
Robin D.G. Kelly
Martin Luther King III, president, Southern Christian Leadership Conference
Barbara Kingsolver
C. Clark Kissinger, Refuse & Resist!
Jodie Kliman, psychologist
Yuri Kochiyama, activist
Annisette & Thomas Koppel, singers/composers. Savage Rose
Dave Korten, author
Tony Kushner
James Lafferty, executive director, National Lawyers Guild/L.A.
Rabbi Michael Lerner, editor, TIKKUN Magazine
Barbara Lubin, Middle East Childrens Alliance
Staughton Lynd
Anuradha Mittal, co-director, Institute for Food and Development Policy/Food First
Malaquias Montoya, visual artist
Robert Nichols, writer
Rev. E. Randall Osburn, exec. v.p., Southern Christian Leadership Conference
Grace Paley
Jeremy Pikser, screenwriter
Juan Gómez Quiñones, historian, UCLA
Michael Ratner, president, Center for Constitutional Rights
Adrienne Rich, poet
Boots Riley, hip hop artist, The Coup
David Riker, filmmaker
Edward Said
Starhawk
Michael Steven Smith, National Lawyers Guild
Bob Stein, publisher
Gloria Steinem
Alice Walker
Naomi Wallace, playwright
Rev. George Webber, president emeritus, NY Theological Seminary
Leonard Weinglass, attorney
John Edgar Wideman
Saul Williams, spoken word artist
Howard Zinn, historian
 

 
Volver ó sumarioG 
Boletín feito pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo