O Grilo Dixital
Nº 19
Xaneiro
2005

Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.

Danos a túa opinión sobre O Grilo-D envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

 

 

ARQUIVO
IMPRIMIR
(en cada artigo ou sección)


 
 

 


.
N O V A S

SumarioG

ImprimirF
 

O XERENTE DE TRÁMITE E DOS TRÁMITES

O xerente actual, Augusto Viso Alonso, foi durante moitos anos o xerente de trámite, o xefe de servizo que pola súa antigüidade na administración cubría as ausencias ou as vacacións das persoas que o precederon, de feito a súa sinatura está estampada no último Convenio Colectivo das Universidade Públicas Galegas e no primeiro da Universidade de Vigo. Seguramente foi durante estes períodos cando lle debeu coller gusto ao cargo pois, tras a repentina marcha de Xulio Taboada, non dubidou en ocuparse provisionalmente desta responsabilidade ata que o reitor, falto de candidatos e de proxecto, e nunha aposta clara pola inmobilismo pasouno, da suplencia a titularidade.

O descoñecemento que o actual xerente ten de tódolos temas relacionados con persoal fixo que nun tempo mínimo estragara todo o capital que nesta área acumularon os seus predecesores. A falta de proxecto e estratexia, o seu descoñecemento do traballo e compromisos acadados en períodos anteriores, e seu desinterese e incapacidade por poñerse ao día, levouno a actuar neste eido con absoluta ignorancia e altas doses de inxenuidade sendo incapaz de resolver importantes asuntos de persoal e recursos humanos e, especialmente, os que atinxen ao persoal laboral, sempre máis diversos e complexos, asuntos nos que, malia levar máis de tres anos no cargo, segue a ser un profano.

É certo que unha vez máis non existiu boa conexión entre os responsables dos servizos relacionados con esta área e o xerente. Estas discrepancias non son novas e dan conta das dificultades que temos os órganos de representación para chegar a acordos e que estes sexan executados. Os xefes de servizo non queren participar na toma de decisións que poidan ser designadas como políticas e, malia que o nome que os define poida indicar outra cousa, o certo é que son máis técnicos cualificados que xeradores de propostas ou de estratexias. Distintas circunstancias profesionais e políticas, das que eles non son os únicos responsables, os levaron a entender deste xeito o desempeño dos seus postos.

Tampouco contou cunha estructura xerencial que o apoiara para poder cumprir tódolos cometidos e o axudaran a realizar con solvencia tódalas obrigas e funcións inherentes ao cargo. Como xa acontecera con Xulio Taboada no primeiro encontro que a nosa Sección Sindical tivo con el o primeiro que lle dixemos foi que se fornecera de vicexerentes porque non ía dar avío. Non fixo caso e así lle foi. Agora parece que xa entenderon a mensaxe e quen o suceda terá por fin estructura. De ser así sería un dos escasos froitos desta etapa.

A inxerencia do resto do equipo de goberno na xestión e na administración, é outra característica deste mandato. Nunca se chegou tan lonxe. Unha cousa leva a outra. Ao non ter capacidade nin autoridade para resolver moitos dos asuntos que lle son propios renunciou a ocuparse de certas áreas facilitando así a inxerencia doutros nos asuntos que son da súa competencia. Os cambios na RPT nos servizos informáticos (co voto favorable da CIG), a incorporación da OFOE á Fundación Universidade de Vigo e os acordos acadados pola Xunta de persoal funcionario co vicerreitor de investigación (promovidos tamén polos abandeirados de "a xestión é nosa") son exemplos do que estamos a sinalar.

Augusto Viso Alonso, comezou sendo o xerente de trámite e rematará o seu mandato sendo un xenuíno xerente de trámites que dedica a maioría do seu tempo ao que mellor sabe facer: resolver formalidades, facer dilixencias e asinar os documentos que outros lle poñen diante. Non era este o perfil que esta universidade necesitaba. O seu fracaso é tamén o fracaso do reitor, a persoa que o nomeou e responsable, así mesmo, deste período infructuoso. El, o reitor anda máis atento a ser noticia de prensa ou a promoverse para os cargos da CRUE que a buscarlle solución aos problemas domésticos. Parece coma se de tanto mirar para Boloña perdera a perspectiva do máis próximo e só lle interesasen os asuntos que lle dan sona e rendemento mediático, pois fai tempo que ten descoidada a xestión universitaria e ata nos da a impresión que, nesta área, lle interesa máis o estancamento e a paz social a calquera prezo que a eficacia e a calidade. A un ano do remate do seu segundo mandato pouco tempo lle queda para, se quere, rectificar e converter a administración desta universidade, centrada actualmente no papelexo e nos trámites, nunha administración de obxectivos e verdadeiramente de calidade.

 
SumarioG
ImprimirF
 

FINAL INESPERADO
Carlos Guerra*


A xeira de reunións entre a xunta de persoal funcionario e a xerencia deu como resultado unha reorganización da relación de postos de traballo de funcionarios de administración e servizos desta universidade que supón unha mellora retributiva para un importante número de funcionarios.

Unha vez dito isto cómpre facer unha cronoloxía dos feitos que dan lugar a este acordo para maior comprensión de todo o proceso.

Despois da primeira reunión entre a xunta de persoal e o Xerente e o Vicerreitor de Investigación (representante do equipo de goberno nestas reunións) se produce un primeiro comunicado da xunta de persoal na que se dá por suposto un acordo de homologación de postos de traballo da nosa RPT coa universidade de Santiago de Compostela que como se veu despois foi apresurado e prematuro xa que o acordo aínda non estaba pechado e asinado (non é a primeira vez que se fai). Despois deste feito , se producen unha serie de reunións co Xerente nas que nos manifesta que o acordo se pode facer pero sempre e cando se absorba dentro de dita homologación a parte do complemento específico modificado no acordo de 2002 entre a xerencia e a xunta de persoal. A resposta da xunta de persoal é contundente esta proposta NON SE ADMITE.

Dadas as diferentes interpretacións sobre o posible acordo entramos nunha tensa espera que se traduce entroutras cousas en difamacións e acusacións do presidente da xunta de persoal ós representantes de CC.OO no sentido de que están intentando rebenta-lo acordo.Ditas acusacións que aínda hoxe están sen demostrar fehacientemente, son producto do nerviosismo que produce a posibilidade de que o que se presentou como un acordo feito " a bombo e platillo" non se produza realmente e tamén á vella esa estratexia de "calumnia que algo queda".

Coa intervención directa e exclusiva do vicerreitor de investigación nas negociacións , se rompe o esquema de que as negociacións entre os representantes dos funcionarios de administración se deben facer co Xerente e non cun cargo político pero a fin de contas desa reunión se sae cunha oferta de aproximadamente 120.000 euros para repartir entre os funcionarios afectados pola homologación coa universidade compostelana, término homologación que se deixa de utilizar en favor do término adaptación . Unha vez resolto na xunta de persoal o reparto dos cartos postos enriba da mesa polo vicerreitor de investigación, só falta a sinatura do acordo co Xerente, e é neste momento cando se produce o final inesperado xa que o Xerente envía unha proposta á xunta de persoal na que se inclúe as adaptacións dos postos de traballo afectados desde o principio da negociación é dicir desde o postos base D-14 ata os postos base de bilbiotecas B-20.
Supoño que esta proposta, que é a que se aproba por unanimidade pola xunta de persoal, é froito da sinerxia das actuacións do presidente da xunta de persoal e da xa coñecida actitude paternalista do xerente.

Neste momento no que o acordo está aínda quente é dificil facer valoracións máis alá de dito acordo , pero así como algúns cambian de opinión sobre o xerente segundo lle vaia a feira , eu creo que pese a este acordo , a actitude da xerencia foi negativa en términos xerais , xa que en tres anos de exercicio quedaron sen facer cousas tan importantes como:

-reorganización da nosa RPT que faga frente ás necesidades reais desta universidade que se referendaría nun concurso de traslados

-adaptación da nosa RPT ó futuro espacio europeo de educación superior con especial atención as novas demandas de administración universitaria

-desenvolver unha política de acción social adaptada ás necesidades reais atendendo a criterios de eficacia e eficiencia... e un longo rosario de temas que non foron posible desenvolver e que ainda que tapadas polo acordo de adaptacion de RPT afirman a incapacidade da xerencia de adaptar a administración desta universidade ós retos actuais.
Máis ben me parece este acordo un "agasallo de xubilación" do xerente para intentar deixar un bó sabor de boca a unha xestión manifestamente mellorable.


Facendo autocrítica parte da "culpa" corresponde a esta xunta de persoal , e espero que esa sinerxia da que falaba antes se produza tamén para os temas que faltan por resolver , cuestión que se anota no haber desta xunta de persoal e do seu presidente en particular, pese a este final inesperado que aínda que non afecta a todo o PAS-funcionario supón sen lugar a dúbidas un recoñecemento ó traballo que o PAS-funcionario fai nesta universidade.

*Representante de CC.OO na xunta de persaol funcionario de administración e servizos da Universidade de Vigo

e
SumarioG
ImprimirF
 

ACCIÓN SOCIAL E NEGOCIACIÓN
Marcos Estévez*

Dende o ano 2000 a Universidade de Vigo ven desenvolvendo unha política en materia de acción social entre os seus traballadores, e tanto o PDI como PAS poden facer así fronte a unha serie de circunstancias sociofamiliares que fan máis dificultosa o normal discorrer da súa vida.

Nos últimos tempos dende CCOO observábamos con preocupación que o sistema de reparto, así como a tipoloxía das axudas non era a máis axeitada para enfrontar o tipo de situacións que por definición pretenden paliar estas axudas, foi por iso que tras moitas reunións e disquisicións varias conseguimos elaborar un documento no que tanto os criterios de reparto, como as axudas que se propuñan variaban das existentes ou as matizaban.

Os últimos meses do ano 2004 negociamos este documento coas outras centrais sindicais, despois de reunirnos moitas veces, de encontros e desencontros logramos chegar a un acordo, e dende o Comité Intercentros e a Xunta de Persoal, os dous órganos de representación do persoal de administración e servizos, presentouse a proposta final de Acción Social para os traballadores da Universidade de Vigo, non e un texto moi extenso, so ten 8 páxinas pero nelas proponse, tanto unha nova forma de avaliar as necesidades do persoal, facendo fincapé no seu poder adquisitivo, como diferentes clases de axudas, pretendendo tanto aportar máis a quen máis o precise como tamén abranguer máis casuísticas.

O iniciar as conversas cos representantes da Universidade, non deixa de ser sorprendente que non so obviasen por completo este documento, que desdeñasen o esforzo feito polos representantes dos traballadores na súa elaboración, e seu contido, senón que a negociación se inicia con base no documento anterior, obsoleto e no que se deixan de contemplar moitas realidades e no que só se inclúe a reforma do baremo para o reparto das mesmas axudas.

¿Qué entenden os representantes da Universidade por negociación?
¿Qué valor lle dan o traballo dos representantes dos traballadores que se sentan fronte a eles nunha mesa?

¿Qué valor lle dan a eses mesmos representantes?

Agardemos, polo ben de todos, que a nova Xerencia da Universidade varíe a súa forma de afrontar os problemas, e considere os representantes do persoal, non uns inimigos, nin órganos dedicados a reivindicación constante e o boicoteo, senón traballadores coma eles que pretenden axudar a que esta empresa mellore cada día e a que o seu persoal non so se considere respectado no seu posto de traballo, senón tamén orgulloso de pertencer a esta empresa.


* Marcos Estévez é persoal laboral e delegado sindical de CC OO.

 


 
S O L I D A R I EDADE 
 
SumarioG
ImprimirF
 

EL CASO DE MYRNA MARCK

Myrna Mack nació el 24de octubre de 1949 en Retalhuleu, Guatemala. Tras pasar por la Escuela de Servicio Social del Seguro Social y especializarse en el área de antropología social en universidades del Reino Unido y Estados Unidos, en 1982 regresa a Guatemala y se incorpora a Inforpress Centroamericana, fundando más tarde la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, AVANCSO.

Myrna realizaba un arduo trabajo de campo con la población desplazada por el conflicto armado, población compuesta por civiles no combatientes a quienes en cambio el ejército había incluido en su estrategia contrainsurgente. En enero de 1990 publica "Política institucional hacia el desplazado interno de Guatemala". Cuando preparaba la segunda publicación sobre el tema fue asesinada, el 11de septiembre de 1990, por un comando especial del Estado Mayor Presidencial. Desde entonces su hermana Helen Mack y la Fundación Myrna Mack que preside, vienen trabajando para que este crimen no quede en la impunidad y, a partir de ello, en la elaboración de estudios y propuestas que impulsen la consolidación del sistema de justicia y del Estado de Derecho en Guatemala.

Los más de 12 años de esfuerzos por parte de los activistas de derechos humanos para sacar este caso adelante representan una valiosa contribución gracias a la cual se ha hecho evidente la secuencia de las violaciones al debido proceso que son necesarias para garantizar la impunidad de los responsables.


El caso ante la justicia de Guatemala
| El caso ante la CIDH | Comunicados |
|Otros documentos | Enlaces

 

.0
E C O L O X Í A
ImprimirF
 

EL PROYECTO GRAN SIMIO

La idea es radical pero sencilla: incluir a los antropoides no humanos en una comunidad de iguales, al otorgarles la protección moral y legal de la que, actualmente solo gozan los seres humanos.

El libro, trabajo colectivo de un grupo de científicos e investigadores, expone un argumento multifacético en contra de la irracionalidad negación de derechos fundamentales a seres que no son miembros de nuestra propia especie, pero que evidentemente poseen muchas características que consideramos moralmente importantes.

La organización es un grupo internacional recientemente establecido, fundado para trabajar por la supresión de la categoría de 'propiedad' que ahora tienen los antropoides no humanos y por la inclusión inmediata en la categoría de personas.
Nuestro objetivo a largo plazo es conseguir una Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Grandes Simios Antropoides. Cuando se consiga este resultado histórico, defenderemos el establecimiento de territorios protegidos para que los chimpancés, gorilas y orangutanes puedan seguir viviendo como seres libres por sus propios medios.

Cualquiera que manifieste su apoyo a la Declaración de los Grandes Simios Antropoides puede convertirse en miembro de la organización que toma a la sociedad anti-esclavista como su modelo.

Tenemos apoyos en más de veinte países. Empezaremos a operar a nivel nacional en tantos países como sea posible. Las actividades van desde la educación pública hasta el rescate y 'adopción' de homínidos encarcelados. Desde la pequeña escala y las intervenciones locales, queremos llegar a trabajar a nivel internacional para ocasionar un cambio trascendental pero bien fundamentado en el status de los chimpancés, gorilas y orangutanes.

Derribando la barrera de la especie.
El Proyecto Gran Simio (The Great Ape Project) es una asociación que tiene por objetivo la protección de los grandes simios (chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes) y los lugares donde habitan. Lucha por que se les reconozcan sus derechos a la vida, a la libertad y a no ser torturados en experimentos; con la esperanza de poner fin a esta nueva forma de esclavitud.

Tiene como base, los últimos descubrimientos en:

Genética.
El gran parentesco que tienen estos animales con el hombre es enorme. Compartimos el 98.4 % de los genes con los chimpancés, el 97.7 % con los gorilas y el 96.4 % con los orangutanes. Es un parentesco similar al que tienen otras especies que a simple vista no se distinguen. La diferencia genética es menor que la existente entre especies de un mismo género y familia.

Comunicación humán-chimpancé, humán-gorila y humán-orangután.
Los trabajos realizados por el equipo de los Gardner y Roger y Deborah Fouts, con chimpancés (Washoe, Loulis, Dan, etc), H. Lyn White con orangutanes (Chantek) y Francine Patterson y Wendy Gordon, con gorilas (Koko y Michael), enseñándoles el lenguaje de los signos de los sordomudos, muestran que no solo nos asemejamos en los genes si no también en nuestro comportamiento y capacidades. Se han hecho descubrimientos sorprendentes; como demostrar que tienen su propia cultura, que son capaces de trasmitírsela a sus hijos, que conversan entre ellos, que tienen pensamientos privados, imaginación, recuerdos temporales, autoconciencia, empatía, capacidad de engañar, curiosidad, sentido del humor, sentido del tiempo, consciencia de la muerte y son capaces de mantener una amistad que dure toda la vida.

El Proyecto Gran Simio cuenta con el apoyo de científicos de todo el mundo; tales como, Jane Goodall, Toshisada Nishida, Roger y Deborah Fouts, Lyn White, Francine Paterson, Wendy Gordon, Richard Dawkins, Jared Diamond, Tom Regan, Carl Sagan, y muchos más. Sus argumentos están recogidos en nuestro libro: El proyecto Gran Simio - La igualdad más allá de la humanidad.

The Great Ape Project International lo preside Peter Singer, Catedrático de Bioetica del Centro por los Valores Humanos de la Universidad de Princeton.

El Proyecto Gran Simio España lo preside Jesús Mosterín, Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas y Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona.

Aún así, nos falta lo más importante:

TU AYUDA
¡Ponte en contacto con nosotros!

Apreciamos tus comentarios y sugerencias.
Puedes mandarnos un e-mail a pgs-es@proyectogransimio.org o una carta a cualquiera de las direcciones que figuran en la página PGS GLOBAL.

 

 
O P I N I Ó N
SumarioG
ImprimirF
 

SITUACION POLITICA ACTUAL DE BRASIL
IMPRESIONES PERSONALES SOBRE LA MARCHA

La política de cualquier país es siempre compleja. En el caso de Brasil, la situación política actual es complicada para los propios brasileiros, de modo que para un extranjero lo es más todavía.

Llevo siguiendo la situación política, económica y social de Brasil desde hace más de diez años, por motivos personales, familiares e, incluso, profesionales.

A pesar de su increíble complejidad, la política en Brasil es sorprendente y no deja de ser apasionante. Me da la impresión de que los políticos brasileiros deben ser de los más expertos del mundo, en un mundo en el que los políticos son de los seres humanos más expertos que uno puede encontrarse.

Tras las últimas elecciones presidenciales de 2002, en que salió elegido un humilde metalúrgico (cosa impensable en cualquiera de los paraísos democráticos a que nos tienen acostumbrados los medios de incomunicación) como Presidente de uno de los países más extensos, poblados y variopintos del mundo, se generaron muchas expectativas y se creó un estado de esperanza casi generalizada. El pueblo brasileiro eligió un cambio tranquilo y bastante temperado, después de un largo período de ortodoxia económica y de estabilidad monetaria, en el que aunque aumentó la riqueza del país (ya de por sí increíblemente rico) aumentó también la diferencia entre ricos y pobres: ricos más ricos y pobres más pobres. Y es que en Brasil, como en muchos otros lugares, los pobres tienen que trabajar cada vez más y en peores condiciones para continuar siendo pobres.

El Presidente saliente, Fernando Henrique Cardoso, fue un joven de izquierdas que llegó a ser un adulto "centrado" en ideas políticas y económicas. Es considerado el padre del "Plan Real" (el Real es la moneda actual del Brasil) que trajo la estabilidad monetaria a un país con demasiados cambios de moneda en demasiado poco tiempo. Sociólogo de prestigio internacional y con un extenso currículo profesional, parecía el Presidente ideal para traer la modernidad al Brasil y para llevar al Brasil al siglo XXI. Me da la impresión de que para un sociólogo debe ser triste haber fracasado en lo social, dejar un país en unas condiciones sociales penosas, aunque con unos buenos parámetros macroeconómicos. Una sensación de fracaso se había establecido en buena parte de la sociedad brasileira, incluyendo las clases dominantes, haciendo posible un cambio impensable tan sólo un tiempo antes.

El Presidente electo, Luiz Inácio da Silva, conocido popularmente como "Lula", es un hombre esforzado que tuvo que pasar por muchas pruebas antes de llegar a lo más alto. Su triste historia es la historia de una superación: de pobre niño pobre de una de las regiones más pobres de Brasil (el nordeste de la sequía sempiterna, de la miseria y de la emigración) a operario formado y curtido en la lucha sindical. Como líder del Partido de los Trabajadores (el PT puede ser considerado como uno de los pocos auténticos partidos brasileiros, porque muchos otros más que partidos políticos son coaliciones de intereses diversos), fue infructuoso candidato a la Presidencia de la República durante tres ocasiones, antes de esta cuarta oportunidad en que alcanzó su objetivo. Preguntado durante la campaña electoral sobre su preparación para el cargo, dejando entrever que parecía una osadía que un humilde operario metalúrgico se presentase a la Presidencia, Lula respondió que no sabía que hubiese cursos para Presidente y que él era el candidato más preparado por su propia trayectoria política.

El caso de Lula tiene algunas características únicas, incluso para la original política brasileira. No sólo su historia personal es diferente a la de todos los anteriores Presidentes de Brasil (¿quién le iba a decir a aquel pobre niño pobre nordestino que iba a llegar al Palacio de Planalto?), sino por su propia evolución política. Llegó a la Presidencia de la República partiendo de las luchas sindicales de los últimos tiempos de las dictaduras militares. Además, llegó a Presidente sin haber sido previamente alcalde de ciudad alguna (ser alcalde de alguna de las metrópolis brasileiras más importantes es un buen trampolín para la Presidencia del país) o gobernador de alguno de los Estados de la República Federal de Brasil (también muchos gobernadores fueron catapultados a la Presidencia).
El esfuerzo que Lula y el PT tuvieron que realizar para llegar a la Presidencia de Brasil sólo ellos lo saben. Me da la impresión de que lo que ni ellos mismos saben es lo que han tenido que dejar por el camino. Para formar una candidatura presidencial más "centrada", el candidato a vicepresidente con Lula, José Alencar, era el presidente del Partido Liberal, un empresario que poco tenía que ver con la imagen clásica del PT. De unas declaraciones del Lula candidato a la Presidencia en 1986 diciendo algo así como "... no debemos, no podemos y no queremos pagar la deuda externa del país mientras nuestro pueblo pasa hambre..." se pasó a la plena aceptación de los pagos debidos a la deuda externa y de los últimos préstamos del FMI (negociados en los últimos momentos del gobierno de FH Cardoso y que dejaban todo atado y bien atado por un buen tiempo). Una vez alcanzado el poder, surgieron algunas voces discrepantes entre diputados y senadores del PT sobre la línea política y económica que se estaba siguiendo y que veían como una traición a la línea histórica del PT curtida en mil luchas en la oposición; y la respuesta de la dirección del partido a esas voces (y a veces votos) discrepantes fue la expulsión del partido, tal vez como una "suelta de lastre" para alcanzar otras metas del poder.

A pesar de todos los pesares, el optimismo que generó la llegada de Lula y el PT al poder se mantiene en cierto modo, aunque el escepticismo de algunos se basa en la línea continuista seguida y en la falta de grandes avances en los aspectos más sociales de la política oficial. Las cosas han cambiado en Brasil, pero no sé si están cambiando lo suficiente y lo suficientemente deprisa.

Uno de los aspectos más prometedores de las propuestas del PT antes de llegar al poder era su compromiso con la lucha contra el hambre y la miseria que agobian a millones de brasileiros. Las primeras declaraciones de Lula fueron ilusionantes: en su discurso de toma de posesión de la Presidencia de la República, Lula se comprometió a hacer todo lo posible para que al final de su mandato todos los brasileiros pudieran comer con dignidad tres veces al día, algo que a nosotros nos parece algo muy normal (¡no tenemos ni idea de lo que es el hambre!) pero que a millones de brasileiros y de muchos seres humanos les resulta un sueño irrealizable (muchos comen cuando pueden lo que pueden y otros se van a dormir sin comer un día sí y otro casi). El lema de que "nuestra guerra es contra el hambre" es toda una declaración de principios. Pero la realidad es teimosa y no se puede conseguir en meses lo que no se consiguió en años. Se están produciendo avances en el combate al hambre y la miseria, pero me da la impresión de que los avances no son lo suficientemente rápidos y no se puede dejar de pensar en que "quien tiene hambre, tiene prisa". Es difícil hacer cambios estructurales y en profundidad cuando hay que generar medidas coyunturales para luchar día a día contra el hambre de tantas personas que no pueden esperar.

Uno de los aspectos más polémicos del Gobierno Lula consiste en que pretende realizar una serie de reformas estructurales importantes y necesarias, pero en algunos casos impopulares en ciertos grupos sociales. Entre dichas reformas están la reforma de la previdencia social (el tema de las pensiones), que está prácticamente aprobada con bastante oposición por parte de colectivos de funcionarios, uno de los apoyos clásicos del PT en la oposición. Reforma necesaria para evitar la quiebra del sistema de pensiones en un futuro próximo, constituye un asunto espinoso por cuanto afecta a múltiples colectivos e intereses y es un tema en el cual se puede considerar que la postura oficial del PT ha cambiado al llegar al poder. Otras reformas pendientes o en curso son la reforma del sistema de impuestos (¡cómo va a ser difícil conseguir que paguen más los que más tienen!), la reforma política (hay un gran número de partidos representados en Congreso y Senado que hacen muy difícil la obtención de mayorías estables) y la reforma de la legislación del trabajo (los trabajadores tienen reconocidos por ley algunos derechos básicos, pero hay una gran cantidad de personas en paro o en el llamado "mercado informal de trabajo" buscándose la vida día a día). Es posible que algunos potentes grupos del poder político y económico estén tratando de que el gobierno del PT les haga el "trabajo sucio" de unas reformas que serían muy difíciles con la oposición del PT o con el PT en la oposición.

Con el actual reparto de escaños, tanto en Congreso como en Senado, el PT y sus partidos aliados se encuentran en una mayoría relativa frente al resto de los partidos, que constituyen una oposición poco unida. Es por ello que el Gobierno Lula tiene dificultades a la hora de aprobar muchos de sus proyectos de ley y tiene que buscar alianzas a veces impensables cuando el PT estaba en la oposición, y es que el poder tiene también sus servidumbres. Como hay muchos partidos representados en las Cámaras y con una tipología muy diferente, es muy difícil conseguir alianzas estables de gobierno. El principal partido de la oposición quizás es el Partido Social Demócrata Brasileiro (PSDB, el partido del anterior Presidente FH Cardoso), pero hay diversos partidos de derechas con representación parlamentaria. Es posible que, por pragmatismo, el PT ceda en sus posiciones ideológicas para buscar el paradigma de la gobernabilidad, con lo que ello puede suponer de pérdida de identidad.

En fin, que la situación política actual de Brasil es tan complicada como lo ha sido casi siempre. La única diferencia de peso puede ser que ahora está en el gobierno un partido más cercano al pueblo y sus intereses. A pesar de todo, me da la impresión de que las cosas mejoran y van a continuar mejorando para el pueblo brasileiro, el más alegre a pesar de las dificultades y el que mejor sabe vivir la vida. Al final, si la vida de la gente sencilla mejora un poco y se consigue reducir la pobreza y que el hambre sea una pesadilla pasada (y no que la comida de cada día sea un sueño), todos los esfuerzos estarán bien empleados.

 

©Boletín feito pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo  < >