O Grilo Dixital. Num.00.00-0-2000

 

00

 --O Grilo Dixital

 Número
00
Xullo de 2000

Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.

Danos a túa opinión sobre este novo Grilo envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es

Tamén podes receibir este boletín en formato texto.

N O T I C I A S

SOL I D A R I E D A D E

E C O L O X Í A

O P I N I Ó N

 

 

Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

 

 

¡Felices vacacións!

J

 

J

j

 

 

 

¿


00   N O T ICIAS

 

Presentación

Para ser máis áxiles, e máis capaces de transmitir información de interese para tódolos traballadores e traballadoras da Universidade de Vigo, editamos este Grilo-dixital que inicialmente terá unha periodicidade quincenal. O cambio a este formato débese a facilidade que nos da para , informar, opinar ou criticar sobre calquer tema de actualidade, con rapidez e evitando o traballo de fotocopiar, ensobrar e enviar. Somos conscientes de que este formato ten algunhas dificultades con respecto o papel como son, que o correo electrónico non chega a todo o mundo ( sobre todo en certos servicios atendidos pos PAS-L) e que hai compañeiros e compañeiras reticentes a usar este medio, de todas formas pese a estes problemas nós, que fomos o sindicato pioneiro no uso das novas tecnoloxías coa creación da web de CC.OO., vamos a seguir apostando por estas ferramentas e medios, para darlle máis calidade á nosa acción sindical. No novo formato a parte de informar dos temas relativos a nosa vida laboral e universitaria teremos apartados fixos dedicados a ecoloxía, solidariedade e outros que iremos incorporando.O Grilo impreso en papel (o Grilo de sempre) seguirémolo publicándoo pero imos reservalo para desenvolver temas que pola súa importancia necesiten máis reflexión e máis espacio.

Volver ó sumarioG

 

Eleccións á Xunta de Persoal

Opasado día 23 de xuño celebráronse eleccións parciais para a ampliación a 11 da Xunta de Persoal de PAS funcionario co seguinte resultado:

Votos
Postos
CIG
71
2
UGT
44
1
CC.OO.
32
1
EN BRANCO
25
 
NULOS
04
 
ABSTENCIÓN
80
 
TOTAL
256
 

Cómpre destacar dúas circunstancias: en primeiro lugar, a baixa participación, cun 31% de abstención; en segundo lugar, os malos resultados de CC.OO. De que se traballou desde CC.OO. non temos dúbidas pero parece necesario mellora-los canais de información para transmitir ese traballo.

Felicitamos ós compañeiros da CIG polos seus resultados nestas eleccións.

Volver ó sumarioG

 

CC.OO. apoia o claustro do 12 de xullo

Preocupados e implicados na defensa da universidade pública a nosa Sección Sindical apoia a petición de solicitar un claustro para debater o asunto de "Cidade Universitaria S.A. Como xa sabedes o noso apoio manifestámolo a través dun escrito que podedes consultar na nosa web. Esperamos que o debate que se produza na sesión do día 12 sirva os intereses da universidade e da sociedade en xeral.

Volver ó sumarioG

 

Oposición de Auxiliares de Servicios

O día onde están postas as esperanzas de moitos contratad@s, xa ten hora e lugar. Por fin, despois de 8 anos, vaise celebrar de novo unha oposición de Auxiliares de Servicios. A data escollida, tal e como se publica no DOG do día 3 do mes que andamos, será o próximo 22 de xullo as 11:00 horas na Facultade de Económicas e Empresariais. Coñecemo-la ansiedade e preocupación que teñen moitos compañeiros e compañeiras por superar esta proba, máis nosoutros temos plena confianza na súa capacidade e preparación, e dende aquí, desexámoslles moita tranquilidade e tamén moita sorte.

Como sindicato, imos estar atentos para que os problemas que se deron na última oposición de Conserxes, non se repitan, e para que todo o proceso discorra con normalidade. Para minimizar os problemas que se puideran dar o día do exame imos esixir que o xerente, ou unha persoa responsable da área de persoal ou RRHH, estea asesorando e apoiando en todo momento, " a pé de oposición", ó tribunal. Unha proba que convoca a máis de 600 persoas ten que ter, á forza, apoio e presencia da xerencia ó ser esta a responsable máxima de todo proceso de selección.

Volver ó sumarioG

 

Congreso da Federación do Ensino de CC.OO

A finais de xuño celebrouse en Ferrol o 6º Congreso da Federación do Ensino de Galicia. Nas asembleas precongresuais dos distintos sindicatos intercomarcais xa se elaborara o material que ese día se discutiu.

No que atinxe a universidade, CC.OO. analiza que nos próximos anos se vai a reformar a LRU, o existir un amplo consenso na comunidade universitaria e nas forzas sociais sobre a necesidade de poñer ó día a estructura e funcionamento das universidades. Nós imos a seguir traballando para que a universidade pública, de calidade e o servicio da sociedade se faga realidade.

Para isto habemos movernos en tres grandes apartados:

 1. Aumento da democracia interna do sistema xunto co reforzamento da autonomía universitaria
 2. Control social e efectivo do ensino superior a través do Consello Universitario Galego e o Consello Social de cada universidade.
 3. Mellora notable da calidade do sistema a través de: Aumento dos recursos económicos das universidades galegas. Sistema universitario ben articulado: especializado, complementario e de cooperación entre as tres universidades. Avaliación -externa e interna- do sistema, que teña en conta a participación dos axentes sociais. Avaliación de todo o sistema universitario galego e de cada universidade.

00sumarioG

 

Asemblea de contratad@s

O pasado luns, día 3 de xullo, celebrouse unha reunión co persoal contratado en postos de administración para informar das incidencias na xestión nas listas de agarda. Fundamentalmente trátase do problema xurdido ó aprobarse a Relación de Postos de Traballo de persoal funcionario xa que, o existiren dúas listas plantéxanse as seguintes incidencias:

 1. Por unha banda, aquelas persoas da lista B que ocupaban prazas aprobadas na RPT convírtense en interinos, xa que reemplazar a un traballador eventual (lista B) por outro eventual (lista A, que é a que corresponde) é entendido polos xuíces como fraude de lei, e conlevou no pasado recente sentencias condenatorias para a Universidade de Vigo, coas correspondentes indemnizacións.
 2. Por outra banda, como consecuencia da posible cobertura dos postos de niveis máis altos por persoal funcionario en comisión de servicios, habería que contratar a persoal para os postos base que quedarían vacantes, correspondendo a contratación á lista B por ser substitucións. Sen embargo, estes postos pasan a seren definitivos despois do concurso polo que resulta máis lóxico, pola mesma argumentación anterior, contratar xa de lista A (interinaxes).

É preciso deixar claro que a xestión das nosas listas de agarda é unha das máis transparentes das administracións do noso entorno. As incidencias xurdidas coa aprobación da RPT son inevitables dada a complexidade que supón a existencia de dúas listas nun momento de transición (cunha RPT aprobada pero coas prazas aínda sen cubrir, ata a resolución do concurso, xa convocado). Hai que engadir tamén que a normativa que limita as contratacións eventuais a seis meses nun período dun ano contribuiu a complica-la situación

Volver ó sumarioG

¿Quen se preocupa pola nosa saúde?

CARLOS GUERRA VIDAL*

Co gallo do Día Internacional da Seguridad e Saúde no Traballo (o pasado 28 de abril) cómpre facer unha pequena revisión da política en seguridade e saúde levada a cabo pola Universidade de Vigo.

A verdade é que a primeira vez que escoitei estes términos me resultaron completamente alleos; traballo como auxiliar administrativo e a maoría das miñas funcións fágoas sentado nunha cadeira diante dunha pantalla de ordenador ¿que risco corre a miña saúde, e polo tanto que riscos teño que previr? Non semella un traballo onde se estea exposto a situacións perigosas para a saúde, mais se un profundiza neste tema verá que as cousas non son tan sinxelas como parecen, por poñer un exemplo sentar nunha postura incorrecta no desenvolvemento do traballo pode producir co tempo lesións lumbares, por non falar dos compañeiros e compañeiras que traballan en laboratorios manipulando calquera tipo de substancias, onde un accidente podería ter consecuencias graves. Non se trata de ser alarmista senón realista (desgraciadamente España está a cabeza da sinistralidade laboral en Europa) e aínda que este campo é novo para a maioría de nós, trátase de previr non de corrixir situacións de risco xa manifestadas.

É a lei 31/95 do 8 de novembro e os reais decretos posteriores os que regulan a obriga dos poderes públicos de velar pola seguridade e hixiene no traballo desenvolvida no ámbito das administracións públicas polo R.D. 1488/98 de 10 de xullo. Para que todos teñamos unha idea xeral e sinxela, corresponde á administración, a través dos seus representantes, a protección do traballador fronte ós riscos derivados das condicións de traballo mediante as medidas de acción preventiva axeitadas.Se nos centramos na administración na que traballamos, esta protección deberá artellarse a través dun servicio de prevención propio, dotado de medios humanos e materiais suficientes para cubrir as catro especialidades que recolle a lexislación actual: medicina do traballo, seguridade no traballo, hixiene industrial e ergonomía e psicosocioloxía aplicada, aínda que a propia lei deixa a posibilidade de que dúas especialidades se contraten cun servicio de prevención alleo.

Antecedentes

Segundo a información que puiden recoller da actuación en materia de seguridade e hixiene no traballo da Universidade de Vigo desde o ano 1995, data de aprobación da lei de prevención de riscos laborais, esta pódese resumir nos seguintes feitos:

 1. Constitución do Comité de seguridade e saúde ,obrigatorio por lei.
 2. Formación dun técnico superior en prevención que non desenvolve o seu traballo como tal.
 3. Realización por parte da empresa FREMAP dun informe técnico no ano 1997 sobre as condicións de seguridade das instalacións da Universidade de Vigo.(¿corrixíronse tódolos erros detectados?)

Debemos preguntarnos se esta administración cumpre con todas as obrigas da lei 31/95 de prevención de riscos laborais. A resposta é ben sinxela ,non.

Non, porque cinco anos despois de aprobarse a lei e case dous anos despois do real decreto que a desenvolve, nesta Universidade non existe servicio de prevención, non existe un plano de actuacións urxentes, non existe un plano de evacuación para os centros -xa non falemos da realización de simulacros-, non existe un mapa de avaliación de riscos dos postos de traballo, non hai nin siquera un manual de primeiros auxilios nos centros, por non falar doutras obrigas, como é a formación dos delegados de prevención, que ben é autodidacta ou se fai na maioría dos casos de xeito alleo á universidade, e a obriga máis importante como é a información e formación dos traballadores, suxeitos activos desta historia, neste punto cómpre dicir que nalgúns servicios se poden observar medidas de prevención adoptadas polos propios traballadores (por ex.: pequenos repousapés para manter unha posición "ergonómica" que non dane a columna vertebral). En fin, parafraseando a un coñecido político, a Universidade de Vigo en materia de seguridade e hixiene no traballo "cero patatero".

Situación actual

Podemos definila como o comezo da viaxe cara á consecución dunha verdadeira política de prevención e protección do traballador fronte ós riscos laborais existentes.

Despois dunha exposición de motivos moi razoada e razoable (atendendo á situación da que partimos) dun dos representantes da administración no Comité de Seguridade e Saúde, este órgano informou favorablemente (por unanimidade) a proposta da administración de sacar a concurso público tres especialidades e dotar unha praza na RPT laboral deste ano para que se faga cargo da outra especialidade, praza que será o embrión do futuro servicio de prevención propio, que como mínimo contará con dúas especialidades xa para o curso académico 2000-2001.

Se temos en conta a situación actual en materia de seguridade e saúde da Universidade de Vigo, que é parecida á doutras universidades e admnistracións públicas, mal de moitos consolo de tontos, semella a decisión máis razoable, aínda que sempre me quedará a dúbida de se chegados a este punto hai que seguir sendo tan razoable, supoño que esta capacidade para razoar é unha das características que nos diferencian doutros animais.

Con esta decisión penso que se crean por fin, mágoa do tempo perdido dificil de recuperar, as condicións para que se fomente por parte da administración universitaria unha cultura de prevención entre os traballadores desta universidade (como dixen antes mediante a formación e a información) e para que coa participación de tódolos membros da comunidade universitaria se protexa de xeito máis efectivo o traballador ( tomando as medidas de acción preventiva axeitadas á naturaleza dos riscos detectados) coa conseguinte mellora nas condicións de traballo.

*Carlos Guerra Vidal é delegado de prevención no Comité de Seguridade e Saúde da Universidade de Vigo en representación do PAS funcionario

Para máis información consultar a páxina web http://www.uvigo.es/webs/ccoo/index10.htm

Volver ó sumarioG

A sentencia da productividade

A finais de xuño, un compañeiro de Ourense a través dun correo a "comunidade", informábanos da emisión dunha sentencia o seu favor, que obriga á universidade a abonarlle parte da paga de productividade que no seu día non recibiu por estar 135 días de baixa. Contra esta sentencia do xulgado do social número un de Ourense non cabe recurso algún.

A paga de productividade ou compensatoria, comenzamo-la cobrar os laborais fai uns anos, tras estar pechados algúns membros do Comité sete días no rectorado. Sen quitarlle a razón ó compañeiro demandante e respectando o criterio (sempre interpretativo) do xuíz, aqueles que coñecemo-los orixes desta retribución extra, temos claro que naceu como paga de productividade e non nos parecía lesivo para os traballadores e traballadoras que a empresa descontara os días de IT. Este dereito non se recollía en Convenio porque os únicos que cobrabamos este diñeiro eramos @s traballador@s da universidade de Vigo.

Polo que se conta na xerencia, a empresa acata o que di o xuíz, máis entende que outros traballadores/as que por analoxía queiran beneficiarse desta sentencia, terán que facelo pola vía xudicial. A productividade dará aínda moito que falar e no próximo convenio teremos que recoller, nalgún artigo, que é e como se percibe este concepto.

Volver ó sumarioG

Convenio Colectivo da Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña xa ten o seu Convenio Colectivo propio. Malia que tódolos sindicatos (e incluso o famoso Informe Bricall) seguimos a defender o convenio de ámbito autonómico nas nosas declaracións institucionais, a realidade é que en Galicia teremos tres, un por universidade.

Deste novo Convenio nós destacariamo-los seguinte aspectos: En clasificación profesional desaparece o grupo V e o IV queda dividido en dous: o IV a) e o IV b). , coa conseguinte mellora económica. A valoración do concurso de traslado queda redactada, o noso entender, de forma ambigua pois unicamente di: "Baremarase a adecuación ó posto e a antigüidade na categoría". No apartado de licencias hai melloras considerables: vinte días por matrimonio, catro días hábiles en caso de divorcio ou separación, sete días naturais por enfermidade grave ou morte do cónxuxe, persoa coa que se conviva maritalmente ou fillo. En asistencia social destaca a gardería infantil e as 20.000 ptas. mensuais de axuda os fillos ou ascendentes de primeiro grao de consanguinidade , diminuídos físicos, psíquicos ou sensoriais, sempre e cando os ingresos que teñan non superen o salario mínimo interprofesional.

E por último, sinalamos o plus de convenio: 50.000 ptas. anuais durante o vixencia do mesmo, e unha paga de 82.080 ptas. a tódolos/las traballadores/as contratados/as que leven máis de tres anos de servicios prestados. Como curiosidade é digno de comparar o plus do xefe do parque móbil, o máis alto da táboa (1.315.992 Ptas/ano) cos pluses que teñen outros responsables.

Volver ó sumarioG

0000 sumarioG

Xunta de Galicia:Oposicións sen concurso
A
Xunta de Galicia está a convocar oposicións sen concurso, é dicir, sen recoñecer o tempo traballado polo persoal eventual. Durante moitos anos, no tempo das grandes convocatorias, existiu unha politica de contratación que obedecia máis a intereses políticos que á defensa dos principios de igualdade, capacidade e mérito, chegando a existir vilas, de onde eran orixinarios algúns altos cargos da Xunta, cunhas taxas altísimas de empregados/as na Administración Galega. Eran os tempos onde obter a puntuación máxima nun proceso de oposición non significaba obter praza, os tempos, onde no concurso podíase acadar o corenta por cento da nota total.

E agora, como se quixeran remediar o escándalo do pasado fan convocatorias sen concurso. Nós, temos claro que nestes asuntos o máis importante e intentar ser xustos e non se pode pasar dun extremo a outro. Hai que buscar un equilibrio entre os intereses d@s traballador@s eventuais e @s traballador@s que aspiran lexitimamente a ocupar unha praza de funcionarios ou laborais na administración. O que está a pasar na Xunta debe de servirnos de reflexión, e na nosa universidade, temos que seguir marchando polo camiño que permite que un/unha traballador/a eventual, obteña beneficios polo tempo traballado, e que un/unha opositor/a, sen puntos, teña fundadas posibilidades de conseguir unha praza fixa.

Volver ó sumarioG

Un funcionario denuncia a Fraga

Henrique Salas, funcionario da Xunta de Galicia denuncia a Manuel Fraga Iribarne por escribir o epílogo do libro de Juan Luis Beceiro "A mentira histórica desvelada", onde se nega o holocausto nazi, ó que o autor cualifica de lenda negra creada polo sionismo internacional.

O denunciante alega que o actual Presidente da Xunta, colabora co autor dun cuádruple xeito: Fai a presentación do libro na Casa de Galicia en Madrid, centro dependente da Xunta, escribe o epílogo do libro no que felicita ó autor, o libro véndese cunha faixa que anuncia a colaboración do Sr. Fraga, e fai que a propia Xunta adquira 300 exemplares ó prezo de 5000 pts.

A denuncia solicita que se abran dilixencias encamiñadas a comprobar os feitos denunciados e pide que se decomisen os libros, incluídos os 300 mercados por Fraga.

Manuel Fraga, o único dirixente político da Europa actual marcado polas súas importantes responsabilidades nun réxime fascista, estase a especializar en declaracións de corte antidemocrático, basta lembrar o súa moi positiva valoración do dictador Francisco Franco, a descualificación moral das relacións de parella non consagradas por un vínculo matrimonial destinado á procreación e a consideración como anécdota irrisoria o intento de encausar a Pinochet por parte do xuíz Garzón.

Henrique, que como xa dixemos é funcionario (grupo E) da Xunta está obrigado, se quere seguir adiante co proceso aberto, a facer un gran esforzo persoal e económico, se queres prestarlle axuda ou poñerte en contacto con el podes facelo a través do seguinte enderezo electrónico: henrique-salas@yahoo.es

Volver ó sumarioG


00   S O L I D A R I EDADE

Petición de xuicio pola masacre de Eldorado dos Carajás

O 23 de xullo de 1993, foron asasinados en Rio de Janeiro, sete nenos que durmían ó aire libre diante da igrexa da Candelaria. Diversas organizacións de dereitos humanos están a solicitar que se sinale día para celebra-lo xuízo. Para facer forza, por favor enviade copia da carta as institucións do Brasil que se indican.

Enviar a: Presidente Fernando Henrique Cardoso; Ministro Dr. José Grégori; Ministro Raul Jungmann; TJE do Pará, Presidente José Alberto Maia; Governador Almir Gabriel.

Señor,

Como personas coprometidas en la lucha a favor de los derechos humanos, y ante la situación en que se encuentra el juicio contra los asesinos de la masacre de Eldorado dos Carajás, queremos solicitar lo siguiente.

 • Que sea fijado el inicio del nuevo juicio con prontitud y que las partes sean avisadas con tiempo para que se puedan preparar y organizar. Entendemos que, pasados 4 años de la masacre y después de un primer juicio lleno de irregularidades, es el momento de velar para que se cumplan con máximo rigor todos los requisitos legales establecidos.
 • Que el Gobierno de Brasil sancione rápidamente la ley aprobada en el Congreso, que transfiere y declara la competencia de la justicia federal para investigar y castigar todos los delitos cometidos en contra de los derechos humanos, garantizándose de este modo una mayor la imparcialidad del poder judicial.
 • Queremos que el nuevo juicio se celebre de forma imparcial, que los culpables y responsables de la masacre sean condenados. También deseamos que finalice el clima de impunidad que se vive en Pará, que las sentencias sean justas, que acaben las presiones sobre las víctimas y los miembros de los jurados, y por último, que se asegure el cumplimiento de las penas evitando la fuga de los condenados.
 • Queremos manifestar también nuestro apoyo a la campaña llevada a cabo por el "Fórum pela Reforma Agrária", para que sea aprobada una enmienda en la Constitución brasileña que limite el tamaño máximo de los inmuebles rurales.
 • Esperamos que desde el cargo que ocupa haga todo lo posible para que sean escuchadas estas justas peticiones.

  Atentamente,

   

   

  00   E C O L O X Í A
  Programa antídoto
  ...

  O Programa Antídoto é unha ferramenta, ó servicio de tódalas ONGs e institucións que o requiran, para ser empregada contra o uso ilegal de veleno. Esta iniciativa nace da preocupación crecente de varias entidades pola repercusión catastrófica que, sobre a vida silvestre e, en especial, sobre importantes especies ameazadas, está tendo novamente o uso masivo de veleno no campo. A urxente necesidade de unificar esforzos, para loitar coordinadamente contra esta práctica, plasmouse na creación dun Programa de actuación onde cada entidade aporta a súa experiencia no tema, definindo obxectivos e propondo liñas de acción. O resultado desta unificación de criterios e obxectivos é o Programa Antídoto, co cal se pretende frear o uso de veleno, dar a coñecer a sociedade a envergadura deste grave problema e desenvolver os traballos necesarios para erradicar unha das actividades ilegais que máis impacto teñen no medio natural.

  Volver ó sumarioG

     


  00...
  O P I N I Ó N

  sumarioG

   

  Pedro Casaldàliga"Sigo apostando por el socialismo" Fonte: Diario16 Entrevista de Mario Amorós con el obispo de Sao Félix do Araguaia (Brasil)

  A Igreja que nasce do povo, la Iglesia que nace del pueblo. Así denominan en Brasil a la Teología de la Liberación y a su "opción prioritaria por los pobres" que Pedro Casaldáliga asumió desde su llegada al Matto Grosso en 1968. A sus 72 años Dom Pedro, como le conocen todos en Sao Félix do Araguaia, continúa fiel a sus "causas", por las que ha caminado y camina junto a los oprimidos. A ellos agradece el ejemplo de su alegría, su esperanza y su fe. Y les evoca cuando le proponen para importantes galardones internacionales, como el Nobel o el Príncipe de Asturias: "Que le den el premio a los indios que luchan por sus territorios, a los labradores sin tierra, a los pueblos sufridos de América".

  También dentro de la Iglesia defiende las causas más avanzadas, como el celibato opcional o el acceso de la mujer al sacerdocio, mientras confía en que el próximo papa "haga una gran opción por los pobres y sea de corazón comprensivo y libertador del Tercer Mundo". Casaldáliga siempre ha vinculado sus creencias con su modo de vida. Cuando fue nombrado obispo en 1971, renunció a utilizar la mitra, el báculo y el anillo propios de su condición. Además, según explica Francesc Escribano en Descalzo sobre la tierra roja. Vida del obispo Pere Casaldàliga (ediciones Península), siempre viste unos pantalones, una camisa y unas humildes alpargatas.

  Su cálida voz, su trato afectuoso y su humanidad impresionan a quien le llama desde el lejano Madrid en una tarde calurosa de junio. En esta entrevista Casaldáliga habla de Brasil y de América Latina, de los pobres y del latifundio, de los campesinos sin tierra y de los indígenas, del "antirreino neoliberal" y del resurgimiento de los movimientos sociales críticos, de la utopía y de la Teología de la Liberación.

  ¿Cómo ve la realidad actual del país donde vive desde hace 32 años?

  Con la ejecución del programa neoliberal, con el acuerdo total del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la situación se ha agravado, se ha convertido en más estructural. Los gastos sociales se han restringido para evitar la inflación con la excusa de que en el futuro todos se verán beneficiados. La pobreza ha aumentado y esto se expresa en tres cuestiones: en el ajetreo constante de migraciones en el interior del país y hacia el exterior, en el incremento del desempleo, ya que sólo en Sao Paulo hay 1.600.000 personas sin trabajo, y en el aumento de la violencia, que hoy es sumamente compleja porque junto al crimen organizado también está el espontáneo, que viene de la desesperación y el hambre. Además, se percibe un profundo desencanto respecto a la política porque las promesas no se cumplen.

  Brasil es uno de los pocos países latinoamericanos que no ha realizado una reforma agraria. La extrema concentración de la propiedad agraria y la existencia de millones de campesinos sin tierra motivó la aparición en 1984 del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. ¿Qué opina del MST?

  El MST tiene una fuerza, una organización y una credibilidad muy importantes y, a pesar de que los grandes medios de comunicación, al servicio del Gobierno y del sistema, hacen lo posible por desacreditarlo, el 80% de la población reconoce la legitimidad de sus reivindicaciones. Si no fuera por el MST, el Gobierno no haría siquiera esos gestos esporádicos de reforma agraria, que siempre son meros parches.

  La Iglesia brasileña fue pionera en exigir la reforma agraria. La Comisión Pastoral de la Tierra nació en 1975 y fue decisiva en la creación del MST, cuyos principales líderes han reconocido la influencia y el acompañamiento fraterno de la Iglesia, que les ha dado su respaldo ético. Brasil es un país caracterizado por el latifundio y será imposible una verdadera reforma agraria si no se ataca el latifundio. Por ello, la Iglesia insiste en que el Congreso apruebe una legislación que dictamine módulos mayores y menores de tierra para superar el latifundio y el minifundio.

  Por otra parte, el MST es un movimiento social muy bien organizado pues no sólo conquista las tierras, sino que tiene una gran preocupación por la educación, la cultura y la organización popular. El MST ha recibido premios de la UNESCO por su trabajo cultural y muchos muchachos y muchachas del MST se han formado en las universidades y han vuelto a los campamentos.

  La deforestación de la Amazonía parece imparable ante la impotencia del Gobierno de Cardoso...

  Nuestra prelatura (diócesis) está en la entrada de esta región. Ayer por la noche llegué del interior y volví estremecido al ver las carretas inmensas con árboles talados. En un solo trayecto encontramos diecisiete carretas. Es evidente que la deforestación de la Amazonía es otra cara más del modelo neoliberal. En los quinientos años posteriores al mal llamado "descubrimiento" del Brasil, sólo de floresta, sin contar los bosques menores, se ha talado el tamaño de una Argentina. De la floresta atlántica se ha talado el 95%. Es un verdadero ecocidio, una auténtica tragedia, en el país con más especies animales y floresta, la principal reserva mundial de agua... Hay poca fiscalización de las multinacionales madereras y los fiscales a veces se venden. La política neoliberal es antiecológica, va al lucro inmediato y al mayor lucro posible, no se preocupa por el futuro de la humanidad.

  Con motivo de la reciente celebración oficial del quinto centenario de la llegada de los portugueses, las comunidades indígenas han denunciado las agresiones del pasado y su marginación actual. ¿Qué opina de las luchas de estos pueblos?

  A pesar de que es una lucha titánica y oficialmente no aceptada, porque todas las políticas desarrolladas por el Estado en estos quinientos años han sido de integración, es decir, de desintegración étnica y cultural de las comunidades, en los últimos años, sobre todo desde 1992, ha crecido mucho la conciencia de los pueblos indígenas de todo el continente. Vivimos la década de los pueblos indígenas, que en parte se debe a nuestra Rigoberta Menchú. Cuando llegaron los portugueses, había cinco millones de indígenas en el territorio actual de Brasil; ahora sólo hay 350.000, aunque esta población ha aumentado en los últimos diez años. Hay una mayor conciencia entre los pueblos indígenas, como han demostrado con motivo de la celebración oficial de los 500 años, cuando, a pesar de la represión han sabido manifestarse, han preparado un documento muy lúcido y siguen en la lucha. Además, por parte del movimiento popular en un sentido amplio, de sectores intelectuales importantes y de la Iglesia hay un respaldo a sus reivindicaciones.

  En América Latina 250 millones de personas viven en condiciones de pobreza y los poderosos mantienen su impunidad. ¿Cómo ve a la Patria Grande?

  Con una estúpida democracia que de democracia no tiene nada. Con esas impunidades de Pinochet y de Fujimori, que se ríen de la ley y del pueblo, con la inseguridad de lo que pasa en Venezuela, con la represión en Brasil, en Paraguay, Bolivia, Ecuador... Cuando el pueblo quiere manifestarse, se demuestra que las democracias son "democraduras", como decimos en Brasil, son dictaduras travestidas de democracia al servicio de la deuda externa, de las transnacionales, de las minorías privilegiadas... No hay democracia económica, social y cultural. Pero también creo que en América Latina ha crecido la conciencia y, aunque los partidos de izquierda y los sindicatos son más débiles, hay más movimiento popular. Lo alternativo está bastante presente ahora y va abriendo una perspectiva de futuro.

  Una de las losas que impiden un auténtico desarrollo de América Latina es la deuda externa...

  La deuda externa es un problema porque nuestros gobiernos son lacayos por estúpidos intereses. La deuda externa no es nuestra ya que el pueblo no la ha creado y sin embargo la ha pagado ya con creces con nuestras materias primas y nuestra mano de obra barata. Además, en esta deuda inicua a los acreedores se les permite aumentar los intereses. Si hubiera cuatro o cinco gobiernos con agallas en América Latina, se negarían a pagarla y los acreedores internacionales tendría que aceptarlo.

  Usted ha afirmado que los dos latinoamericanos más importantes del siglo XX han sido monseñor Oscar Romero y Ernesto Che Guevara. ¿Por qué?

  Porque ambos dieron su vida de manera desinteresada por el pueblo. Se lo jugaron todo con una generosidad extrema: Romero a la luz de la fe, el Che a la luz de la revolución. Su ideal, su coherencia y su radicalidad nos siguen comprometiendo y estimulando, sobre todo a la juventud, y además no han podido ser desautorizados.

  ¿Qué opina de la situación de Cuba y de su futuro inmediato?

  Mi cariño por Cuba es un escándalo para muchos. No justifico lo que Cuba haga mal. Yo quiero la libertad de partidos y de prensa. Pero reconozco a Cuba una actitud firme contra el imperialismo y elogio los logros de la revolución en salud y educación. Incluso los enemigos del régimen reconocen que más de la mitad de los ciudadanos han pasado por la universidad. ¿Qué país de América Latina puede decir lo mismo? Y en materia de salud no hay ni comparacion: en Cuba la mortalidad infantil es menor que en Estados Unidos. Pero Cuba es una isla geográfica, política y económicamente. Se están abriendo unas brechas porque quienes poseen dólares tienen más posibilidades. También está la preocupación de cómo será la transición. Y sigue el bloqueo norteamericano. Todos los bloqueos son una guerra contra la población civil, como vemos en Iraq, donde centenares de miles de niños han muerto por esto.

  Hace un cuarto de siglo usted escribió: "Sólo se puede vivir sublevadamente. Y creo que sólo se puede ser cristiano siendo revolucionario". Entonces apostaba por el socialismo. ¿Piensa lo mismo tras la caída del Muro de Berlín?

  Sigo apostando por un tipo de socialismo. Si no se socializa la tierra para trabajarla y vivir, si no se socializan la salud, la educación, la ciencia y las comunicaciones, no hay democracia. Estados Unidos no es un país democrático, aunque haya dos partidos, porque su sistema margina a millones de personas dentro y fuera de sus fronteras. Sin socializar y compartir los bienes básicos, no habrá democracia. Sólo con igualdad en dignidad, derechos y oportunidades, habrá justicia y podremos vivir en paz.

  Muchos han pretendido enterrar a la Teología de la Liberación. En cambio, ustedes sostienen que es más necesaria que nunca en un mundo en el que trescientas personas tienen la misma riqueza que la mitad de la humanidad...

  A Jesús también le enterraron y sin embargo resucitó. Mientras existan pobres y el Dios de los pobres, habrá Teología de la Liberación. Ha habido un cierto receso por las actitudes de sectores del Vaticano que desaniman a ciertos teólogos. Pero la Teología de la Liberación ha abierto sus perspectivas y ahora incide también en lo femenino, en lo étnico y en lo cultural, aunque lo fundamental sigue siendo la dignidad humana, la igualdad fraterna y la opción por los pobres.

  Su lugar en el mundo

  Pedro Casaldáliga nació en Balsareny (Barcelona) el 16 de febrero de 1928, en el seno de una familia con fuertes creencias religiosas. Tras estudiar en el seminario de Vic, fue ordenado sacerdote en 1952, al término del Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona. En sus primeros años de acción pastoral trabajó en barrios obreros de Sabadell y Barcelona. En 1960 y 1961 vivió en Guinea Ecuatorial como misionero y a su regreso a España dirigió la revista claretiana Iris de Paz.

  En 1968 llegó como misionero al Matto Grosso, estado del sur de Brasil. El 3 de octubre de 1971 fue ordenado obispo de la diócesis de Sao Félix do Araguaia, situada entre los ríos Xingu y Araguaia y con una extensión de cincuenta mil kilómetros cuadrados. Por su compromiso pastoral y social con los pobres, su firme oposición a la dictadura militar y sus implacables denuncias de los privilegios e impunidad de los latifundistas sufrió varios atentados y amenazas de muerte, y expulsión del país.

  Después de 32 años en Brasil, de convivencia y lucha con los parias de la tierra, Pedro Casaldáliga explica que "he comprendido que no soy pobre, porque tengo comida, puedo viajar y tengo mucho apoyo, incluso internacional. He conocido la admirable confianza de los pobres en Dios, su sentido de la alegría, de la fiesta, en medio de la esperanza. Y su capacidad de compartir; los pobres saben compartir más que los ricos. También admiro la capacidad de sobrevivir de tantas y tantas familias. Los pobres nos dan una gran lección de simplicidad, de confraternización y de esperanza".

  Dentro de tres años deberá jubilarse como obispo de Sao Félix do Araguaia y, aunque no tiene decidido su futuro, asegura que le gustaría "ir a morir a África". "Es un continente mártir, olvidado, despreciado, una víctima de la humanidad entera. Nuestras sociedades blancas y la Iglesia colaboraron a producir esta miseria." En el ocaso de su vida querría contribuir a saldar "la gran deuda que tenemos con los pueblos africanos".

  Volver ó sumarioG

  Boletín feito pola Sección Sindical de Comisións Obreiras da Universidade de Vigo Xullo do 2000


  --------------1BC0B92096A047350DDC44E8--