NUNCA MAIS
O Grilo Dixital
Nº 16
nov/dec
2002

Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.

Danos a túa opinión sobre O Grilo-D envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

 

 

ARQUIVOBO
NADAL


IMPRIMIR
(en cada artigo ou sección)


 
 

 


.
N O V A S
SumarioG
ImprimirF
 

A CATÁSTROFE DO PRESTIGE: O QUE A UNIVERSIDADE PODE FACER

Nestes días estamos a vivir as consecuencias da marea negra provocada polo afundimento do Prestige enfronte das nosas costas. A nosa xente do mar está a loitar bravamente cos seus propios medios contra esta catástrofe, apoiada polos voluntarios galegos e non galegos, ante a desidia, a falta de coordinación e a manipulación dos feitos por parte dos gobernos Central e Autonómico.

A Universidade de Vigo ten moito que aportar dada a súa posición como referente no desenvolvemento cultural, económico e social do país. Para nós son tres os ámbitos fundamentais nos que cómpre actuar, de forma non excluínte senón complementaria:

1. En primeiro lugar, a Universidade de Vigo ten que participar activamente nas actividades de limpeza das nosas costas, a tarefa máis urxente nestes momentos, tanto nas Rías Baixas, como nas Rías Altas e na Costa da Morte. As medidas adoptadas xa polo Consello de Goberno son positivas pero, quizais, centradas nos días laborais e nas Rías Baixas. É necesario canaliza-la enerxía do voluntariado facilitando actuacións coordinadas os fins de semana e ó longo de toda a costa afectada. Hai moitas persoas con ganas de colaborar no que sexa que ve frustradas as súas intencións pola falta dunha coordinación efectiva. A Universidade de Vigo ten que demostrar a súa capacidade tanto para aportar efectivos e medios como para organizalos e coordinalos coas actuacións de Confrarías e organizacións ecoloxistas ou non gobernamentais.

2. Non podemos esquece-la denuncia permanente das actuacións duns gobernos, Central e Autonómico, que parecen renegar de Galicia e dos seus problemas. Cando lévamos máis dun mes desde que se produciu a catástrofe segue a sacarse o chapapote a man, sen ningún tipo de medios mecánicos de extracción ou transporte do material. No caso concreto das actuacións na mar estamos a ver ós nosos mariñeiros empregando útiles construídos por eles mesmos: redes, instrumentos tipo coador, ganchos, etc. A Universidade de Vigo debe estar presente nas manifestacións e accións de protesta. O propio nome da plataforma cidadán creada a raíz destes acontecementos é definitoria da estratexia a seguir: NUNCA MÁIS. Hai que poñer os medios legais, operativos e preventivos necesarios para que unha situación semellante non volva a ocorrer máis nas nosas costas. Esto require unha vixilancia constante das actuacións en determinados eidos como poden ser o do Dereito, da Economía, da Bioloxía ou o ámbito social, nos que a Comunidade Universitaria está especialmente capacitada pola súa propia formación.


3. Esto nos leva ó terceiro aspecto, a reconstrucción. Unha vez garantida a limpeza de ata o último centímetro de costa danada cómpre ter elaborado un conxunto de medidas que permitan a total recuperación biolóxica, económica e social das zonas afectadas directa ou indirectamente. A Universidade de Vigo ten que liderar a creación de grupos de traballo interdisciplinares nos que participen tamén investigadores doutras universidades, nacionais ou estranxeiras, para lograr estes obxectivos. Esto é sumamente importante que se esixa desde agora, xa que a propia urxencia das labores de limpeza nos pode facer esquecer que este é só o primeiro paso dun longo proceso de recuperación que vai requirir a aportación e o esforzo de todos.


Acceder a web Marea Negra

 
SumarioG
ImprimirF
 

RESUMO E VALORACIÓN DOS ACORDOS ADMINISTRACIÓN SINDICATOS PARA A MODERNIZACIÓN E MELLORA DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


O pasado 13 de novembro asinouse un Acordo entre a Administración e os sindicatos CCOO, UGT e CSIF para os anos 2003 e 2004. O Acordo é un marco de referencia para a negociación posterior no resto de Administracións Públicas, xa que só o apartado de Retribucións xerais 2003/2004 é de aplicación inmediata ó resto das Administracións. É previsible que as negociacións para trasladar a nivel de Comunidade Autónoma estes Acordos recollan como mínimo o contido do estatal. Pasamos a resumi-los puntos principais do contido do mesmo:

Retribucións xerais 2003/2004:
O incremento xeral do conxunto das retribucións será do IPC previsto no ano 2003 (2%) e 2004. As pagas extraordinarias dos funcionarios de tódalas Administracións terán un importe, cada unha delas, equivalente a unha mensualidade de soldo e trienios, máis un 20% do complemento de destino mensual no ano 2003, e do 40% no ano 2004.

Ábrese o camiño para conseguir unha vella reivindicación como é a de acada-lo cen por cen das retribucións mensuais nas pagas extras.

Retribucións complementarias 2003/2004:
Destínanse 29.567.140 euros (fondos adicionais, 0,59%) para distintas medidas que deberán ser negociadas no ámbito da Administración Xeral do Estado.

Desde o ano 2000 non existen fondos adicionais.

Plano de Pensións:
Destínanse 24.645.400 euros para un Plano de Pensións na Administración Xeral do Estado (AXE).

Foi unha obstinación da Administración nos últimos anos. CCOO defendeu que foran a retribucións da AXE.

Formación de empregados públicos:
Como mínimo o 50% dos recursos presupostarios destiñados á formación de empleados públicos dirixirase ó desenvolvemento de programas de capacitación en novas tecnoloxías e idiomas.

A posición de CCOO foi que non deberían destinarse ós fondos somente para idiomas e novas tecnoloxías.

Recursos Humanos. Mobilidade. Provisión de postos:
A Administración deberá realizar en 6 meses un diagnóstico de recursos humanos da AXE, informar ós sindicatos, e negociar tódalas medidas en materia de recursos humanos. No tocante á mobilidade forzosa deberán demostrar a súa necesidade, despois levar a cabo procesos de mobilidade voluntaria e incentivada, no seu caso, e en todo caso negocia-las medidas e respectar as condicións esenciais de traballo.

Coa negociación de todo o referente á provisión de postos se pretende acabar coa situación actual de limitacións e abusos nos contidos dos distintos baremos dos concursos de provisión de postos.

Ofertas de emprego:
Nos anos 2003 e 2004 o número de prazas da Oferta de Emprego Público poderá chegar ó 100% da reposición de vacantes. Nos últimos anos de goberno do Partido Popular só se podían repor 0 25% das vacantes producidas por baixas vexetativas.

CCOO sempre defendeu que a taxa de reposición das vacantes.fose, cando menos, do 100%.

Xornada e horarios:
A duración máxima da xornada xeral de traballo será de 37,30 horas semanais. A presencia de obrigada concurrencia será de 32 horas semanais, en horario de luns a venres.

Ábrese a posibilidade de conseguir a xornada de 35 horas semanais. Existe a obriga de negociar unha nova Instrucción de xornada e horarios así como os calendarios laborais de cada departamento e organismo.

Xornada de mañá e tarde:
Amplíase o horario de atención ó cidadán mediante a apertura das oficinas de atención ó público pola tarde. Esta deberá vir acompañada de medidas incentivadoras de conformidade co que se acorde en materia retributiva.

CCOO está a favor de ampliar e mellorar o servicio de atención ó cidadán con empregados públicos incentivados económicamente e, polo tanto, voluntarios. Nada impide que ademáis poida realizarse cun horario de 35 horas semanais. Negociarase a súa posible implantación e as súas condicións de aplicación. CCOO defende un estudio detallado e porcentaxe de plantillas necesario.


Traslados:
Poderanse conseguir traslados por razóns de saúde ou posibilidade de rehabilitación do funcionario, cónxuxe ou fillos a cargo, condicionados á existencia de vacante con NCD ou específico non superior ó que se ocupa.

CCOO estaba de acordo e, ademáis, esixiu que fora co coñecemento da Comisión Paritaria de Saúde Laboral.

Contratos a tempo parcial:
Poderanse facer contratos a tempo parcial

Promoción interna:
Aqueles que teñan superado a fase de oposición pero non consigan praza na fase de concurso quedarán exentos de realiza-la fase de oposición na seguinte convocatoria. No caso da promoción do grupo D ó C extenderase a exención para as dúas seguintes convocatorias. Tense que conseguir o obxectivo de que a relación no número de funcionarios do grupo D e do grupo C sexa de un por un. Garantízase a promoción ó B e o A. Analizarase nun grupo Administración-Sindicatos a situación da promoción e estableceranse medidas de mellora.

Proposta de CCOO defendida de forma constante desde hai anos.

Promoción do persoal laboral:
Articularanse procesos de promoción horizontal para o persoal laboral fixo que ocupe postos de funcións afins ó persoal funcionario. O persoal ordenanza poderá presentarse ó Corpo Auxiliar.

Proposta de CCOO defendida desde hai anos.

Estabilidade no emprego:
Substituirase o persoal temporal por persoal fixo, reducindo o traballo temporal ó 8%. Só se recurrirá a traballadores temporais para atender necesidades coxunturais ou cubrir prazas estructurais mentres estas últimas non se provean por calquera dos mecanismos ordinarios previstos na lexislación aplicable. Esta provisión deberá iniciarse no prazo máximo de dez meses a partir do nomeamento ou contrato interino.

A temporalidade acada na Administración niveis maiores que na empresa privada.

Acción Social:
1% da masa salarial de cada departamento ou organismo.

Mellora os fondos dos distintos departamentos ministeriais.

Vacacións:
Serán dun mes natural ou 22 días hábiles. Por antigüidade mellorase este dereito:

ANTIGÜIDADE VACACIÓNS
Por 15 anos 23 días
Por 20 anos 24 días
Por 25 anos 25 días
Por 30 anos 26 días

Exclúense das vacacións os días non hábiles. Xa hai anos que se fai así en convenios da privada.

Permisos:
Melloranse os permisos por nacemento de fillo, adopción ou acollemento; por falecemento, accidente ou enfermidade grave, transformando os días en hábiles e poñendo 2 días cando és na mesma localidade e 4 cando é en distinta ata segundo grado de consanguinidade e afinidade e 3 e 5 para o caso de primeiro grado de consanguinidade e afinidade.

Mellorase e inclúense a fillos adoptados e acollidos.

Valoración da Sección Sindical de CC.OO. na Universidade de Vigo:

Obteñense resultados positivos parciais importantes nalgúns puntos:

  • Ábrese a vía cara ó cobro de pagas extras do mesmo importe que unha mensualidade enteira. Na Universidade de Vigo as porcentaxes de incremento que supón este medida para o persoal funcionario son as que se reflicten na seguinte táboa, con contías semellantes para postos equivalentes de persoal laboral:  • As vacacións pasan a computarse en días hábiles.
  • Incrementase a taxa de reposición de efectivos ata o 100% das vacantes vexetativas.
  • Redúcese a provisionalidade no emprego ata un 8%, o que supón para unha plantilla de ...unhas 500 personas, como é a do PAS da Universidade de Vigo, 40 traballadores temporais.
  • Considéranse estructurais as prazas ocupadas interinamente durante 10 meses pasando ó Oferta de Emprego Público. Esto supón a obrigatoriedade de facer convocatorias anuais para a cobertura das prazas.
  • O incremento dos diferentes permisos.
  • As medidas de fomento da promoción interna, tanto entre grupos de funcionarios como a "cruzada" de grupos de persoal laboral a grupos equivalentes de persoal funcionario.

Tamén é certo que se acepta como referente para o cálculo das nosas retribucións a previsión de IPC do Goberno (sempre superadas pola realidade), que non se fixo un estudio serio de necesidades de modificación de horarios en relación cunha mellor atención ó público quedando a posible contraprestación polo cambio voluntario de horario pouco concretada e que, así mesmo, as referencias á promoción interna, á taxa de temporalidade e á formación requiren un compromiso máis concreto por parte do Goberno.
Quizais o momento político parecía invitar a mostrar máis contundencia nas nosas reclamacións, se ben non se renuncia a ningunha das nosas reivindicacións históricas e aínda están por negociar Acordos para cada Comunidade Autónoma (para tódolos aspectos excepto os retributivos) nos que témo-la oportunidade de corrixir, na medida do posible, estas carencias, tal e como transmitimos internamente ós órganos correspondentes do sindicato.

e
SumarioG
ImprimirF
 
AS NECESIDADES QUE SE AGACHAN TRALO PROGRAMA LABORA

Os contratos que se están a realizar a través do programa Labora veñen a demostrar que na Universidade de Vigo non existe unha política racional, seria e planificada para crear e dotar a estructura necesaria que nos permita dispor dos servicios que precisamos e que a sociedade e o momento actual nos están a demandar. O que axudaría , de paso, á Universidade de Vigo mellorar no posto que ocupa no recente informe das universidades españolas, que ten que ve, entre outros, co tamaño do cadro de persoal do PAS.

As contratacións que ata agora se fixeron acolléndose a este programa fan, na maioría dos casos, emerxer necesidades estructurais que se están a cubrir dun xeito improvisado e precario tal e como o demostran as memorias elaboradas polas áreas ou servicios, que a xerencia entregou os representantes do persoal na Comisión de Política de Emprego o pasado 14 de novembro. As solicitudes están feitas polos responsables das áreas ou servicios, tanto políticos como de plantilla, sendo para nós máis difícil de comprender que estes últimos utilicen esta vía, fácil e inestable, para cubrir postos que, eles os primeiros, deberan esixir que se fixera desde as RPTs. A universidade contribúe, así, á utilización abusiva deste programa de inserción laboral.

Da lectura destes documentos extraemos catro conclusións básicas:

1. Hai áreas ou servicios que están a recoñecer que teñen un déficit de persoal e que polo tanto coa plantilla actual non poden acometer tódalas tarefas que teñen encomendadas ( I + D, Departamentos investigación, ...).

2. Hai áreas ou servicios, que no seu cadro de persoal non teñen as persoas formadas e capacitadas para realizar tarefas de carácter claramente estructural, ou no caso de telas se lles está a negar a posibilidade de facelas (Biblioteca, Servicios Informáticos).

3. Hai áreas (tamén chamadas oficinas) creadas por decisión política, que non contan con persoal propio da Universidade de Vigo é que, unha vez demostrada a súa necesidade, é preciso incorporar a relación de postos de traballo (Calidade, Prensa, OFIX, OFOE...).

4. Hai áreas que non están aínda creadas e que cómpre crealas canto antes porque hai razóns obxectivas que así o xustifican (por exemplo, traducción).

As memorias que xustificaron a contratación de persoal a través do programa poñen en evidencia tres cousas: que temos necesidades de persoal, que temos carencias formativas e que temos, aínda por crear, áreas de importancia estratéxica para a universidade. Nós tomamos nota e avisamos que cando nos sentemos a negociar as novas RPTs a nosa proba concluinte, para demostrar as necesidades de plantilla, serán as mesmas memoria que agora están a xustificar este emprego mal pagado e precario.

OS DEREITOS DOS "LABORA"

CC. OO ven de entregar un escrito á xerencia no que solicitamos que os traballadores e traballadoras contratados a través do programa Labora teñan os mesmos dereitos que temos recoñecidos o persoal propio da universidade. Como sindicato parécenos inxusto e inadmisible, por exemplo, que a este persoal se lle poña por contrato un horario de 40 horas semanais.

Na carta lle solicitamos a xerencia que remita unha circular os servicios ou áreas que teñen contratados Labora na que se indique que teñen os mesmos dereitos que o resto do persoal, dereitos tales como os recollidos nos artigos 38, 39, 41, 42, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 69 do Iº Convenio Colectivo da Universidade de Vigo.

Imprimir escrito

 
SumarioG
ImprimirF
 
SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN PARA DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS

A profesora da Universidade de Santiago, María Jesús Giráldez, acaba de conseguir un sexenio de investigación malia non ser doutora.

Esta profesora desenvolve o seu labor docente e investigador na Escola de Óptica e Optometría da citada universidade. Ademais, é profesora titular de escola universitaria, praza á que accedeu coa súa titulación de diplomada universitaria en óptica e optometría, que é a que ten neste momento.

A pesar de non posuír máis ca esta titulación e, por iso, non te-la condición de doutora, o rigor dos seus traballos de investigación mereceron a concesión dun sexenio de investigación pola Comisión Avaliadora Nacional da Actividade Investigadora (CENAI). O escepticismo dos non doutores de non poder conseguir este mérito queda así desbotado.

Felicitámo-la profesora Giráldez por este recoñecemento tan merecido e animámo-lo resto dos diplomados a seguiren por este camiño.
 
ImprimirF
 


O GRUPO MARCOTE E O GRUPO HOSPITAL DOMÍNGUEZ PRETENDEN VINCULARSE A UNIVERSIDADE DE VIGO A TRAVÉS DA ADSCRICIÓN DA ESCOLA DE TURISMO WELTÓN S.L. E A ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA E PODOLOXÍA RESPECTIVAMENTE.

As solicitudes de adscrición foron rexeitadas polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo: o do día 17 de setembro para a EU Welton SL e o do día 23 de outubro para o grupo Domínguez.

Con respecto á EU Welton, adscrita ata este curso á UNED, hai que destaca-la forte discusión que houbo sobre ela no citado Consello de Goberno. A esa adscrición non soamente se opuxeron os membros afíns á Nova Universidade mais tamén persoas vinculadas ó actual equipo de goberno.

Así, algúns profesores (Domínguez, Cabeza, Sánchez Bello, Remesal, Tojo) subliñaron que este centro carecía de interese estratéxico para a universidade, xa que impartía unha titulación con escasa calidade académica, cun plan de estudios máis que discutible, un profesorado sen doutores diplomados e outras eivas máis. Ademais, a súa adscrición podería condicionar negativamente a decisión da Xunta de Galicia sobre a petición que a Universidade de Vigo fixo da titulación destes estudios e que tamén reclaman as outras dúas universidades galegas.

A pesar desta decisión final, da cal nos congratulamos, non podemos deixar de salienta-lo comportamento moderado do equipo de goberno á hora de a rexeitar. O vicerrector de Relacións Institucionais pediulle ó Consello de Goberno que redactase un informe favorable desta solicitude para facilitar que o Consello Social a aprobase. Fronte ó rexeitamento maioritario do Consello, o rector propón que se aprobe o informe desfavorable pero ".se existir un compromiso de integración nun prazo definido, o Consello de Goberno podería volver a trata-lo tema". En definitiva, que este asunto aínda non está definitivamente pechado.

O grupo Marcote, fortemente vinculado ó Partido Popular, dedícase ó ensino privado na comarca de Vigo. Ata o ano pasado estivo loitando por implanta-la primeira universidade privada de Galicia, que estaría instalada en Ponteareas. O proxecto carecía do mínimo rigor académico, ata o punto de que, mesmo cos apoios políticos populares que recibiu, foi rexeitado polo Consello de Universidades.

Algo semellante ocorreu co grupo Hospital Miguel Domínguez, de Pontevedra -tamén moi vinculado ó Partido Popular-. A solicitude de adscrición tamén foi rexeitada polo Consello de Goberno na súa sesión do día 23 de outubro; e os argumentos foron similares ós anteriores.
CC OO opina que a adscrición de centros debe ser rexeitada polas universidades públicas por inmerecida e innecesaria. Inmerecida, porque estes centros carecen dos requirimentos de calidade académica necesarios. Innecesaria, porque se, de verdade, a Universidade de Vigo quere ter unha titulación determinada, debería pedila oficialmente e ofrecela como titulación propia; especialmente agora que está para revisarse o mapa de titulacións. De paso, favoreceríase a carreira académica de moitos profesores formados na propia universidade.

Sería unha absoluta irresponsabilidade que a Universidade Vigo apoiase coa súa sinatura uns títulos académicos acadados en centros dos que xa se sabe de antemán que ofrecen pouca calidade e que contribuíse, así, a asentar esa fraude social. CC OO xa anunciou no Consello Social, a través do seu representante, que votará en contra da adscrición. Esperemos que a representación da Universidade de Vigo neste consello faga o mesmo, especialmente os representantes do equipo de goberno.
SumarioG
ImprimirF
 

NOVAS IRREGULARIDADES NA UNVERSIDADE DE VIGO NA CONTRATACIÓN DO PROFESORADO: OS CAMBIOS DE ÁREA DE COÑECEMENTO, AS TRANSFORMACIÓNS DE ASOCIADOS E A CONTRATACIÓN DE PROFESORES VISITANTES SON CONTRARIOS Á LOU

ESTAS MEDIDAS NON FORON NEGOCIADAS COAS CENTRAIS SINDICAIS, A PESAR DO COMPROMISO DO RECTOR.

O Consello de Goberno da Universidade de Vigo, nas sesións do 17 de setembro e do 23 de outubro, aprobou cambios en diversas áreas de coñecemento, seis cambios de dedicación de profesores asociados e a contratación de trinta profesores invitados, con diferentes dedicacións horarias.

Todas estas modificacións son contrarias á LOU. Nos dous primeiros casos porque son prazas diferentes e, polo tanto, hainas que sacar a concurso segundo a normativa da LOU. O caso dos profesores invitados é irregular porque a figura non está incluída na LOU e esta prohibe, taxativamente, contratar baixo nomenclaturas distintas ás definidas nela. Tampouco non está descrita esta categoría no decreto de contratación de profesorado universitario galego que se deu a coñecer no Consello do día 17 de setembro.

Na xuntanza que o rector e a vicerrectora de Ordenación Académica e Profesorado tiveron coas centrais sindicais o 17 de setembro, estes comprometéronse a negociar con elas aspectos vinculados á aplicación da LOU na Universidade de Vigo. As centrais, sendo conscientes do momento de transición legal que se está a vivir nas universidades, amosáronlle a súa disposición de chegaren a acordos, sequera parciais, para que esta transición sexa o máis ordenada posible.

Novamente, o rector esquécese dese compromiso cando asuntos como os anteditos deben ser negociados coas centrais. Axiña pediremos unha reunión para tentar acadar un acordo sobre eles. Nela deberá darnos aclaracións convincentes para que CC OO non vaia ós tribunais a denunciar estas anomalías, como xa fixera coa convocatoria de oposicións de profesorado contratado de xullo de 2002.

 
 
ImprimirF
 

ELECCIÓN SINDICAIS PARA PAS LABORAL E PDI

O próximo 9 de xaneiro comeza o proceso electoral para renovar e elixir (en Ourense por primeira vez vai haber comité) os Comités de Empresa e a Xunta de Persoal Funcionario do persoal Docente e Investigador, o prazo para a presentación de candidaturas remata o 25 do mesmo mes e o día fixado para a votación será o vindeiro 27 de febreiro.

Neste momento estamos a traballar na confección das listas, coas que nos imos presentar, e no programa electoral. Desde aquí animámosvos a participar xunto con CC OO no noso proxecto sindical, que está aberto á colaboración de todos e de todas.

Nesta etapa que se vai a iniciar coa constitución dos novos órganos, o noso sindicato comprométese a seguir traballando, mantendo a nosa ética e línea de actuación, para mellorar as condicións laborais de tódolos traballadores e traballadoras.

 
ImprimirF
 

A Inspección de Traballo multa á empresa polas horas extraordinarias

No mes de maio CC OO presentou un escrito diante da Inspección de Traballo e Seguridade Social no que se denunciaba á Universidade de Vigo por consentir que en determinados servicios se permitira a realización de horas extraordinarias.
Tras realizar as oportunas comprobacións, a Inspección de Traballo nos comunicou, a principios de novembro, que estenderan acta de infracción (con multa económica) o terse comprobado que durante o ano 2001 dez traballadores realizaron un número de horas extraordinarias superior o legalmente establecido.
CC OO vai a solicitar de novo á empresa a relación de horas extras do ano 2002 e se de novo se sobrepasa o límite establecido por lei (a partir da aprobación do Iº Convenio son 60 horas) volveremos a denunciar. Non obstante, polas noticias que temos, a nova xerencia se está a tomar este asunto en serio e está poñendo orde naquelas áreas ou servicios nos que hai máis tendencia a facer uso das horas de velada.

 
ImprimirF
SumarioG

Fonte: T. E. (Federación do Ensino CC OO)
Josep Ferrer / Rector de la Universidad Politécnica de Cataluña

"La oposición a la LOU ha aglutinado a sectores que no estaban vertebrados"

¿Cómo valora su experiencia del proceso electoral en el que fue elegido rector de la Politécnica?

De momento el sistema ha favorecido a los que estábamos más familiarizados con los sectores sociales o con sistemas electorales muy abiertos y participativos. Por tanto, puede decirse que ante una votación masiva el cambio ha pillado a contrapié a los elementos tradicionalmente asentados en el poder. No sé si a largo plazo se producirá una segunda fase en la que los sectores más conservadores diseñarán sus estrategias para hacer frente al nuevo sistema de elección.

¿Esto significa que se ha formado una mayoría anti-LOU?

La LOU ha configurado una determinada mayoría en el sector que se oponía a la ley suscitando una complicidades y colaboraciones. Esto ha permitido que el bloque que su momento luchó contra la LOU haya continuado funcionando en la propia universidad. Una consecuencia de ello se ha traducido en los resultados de elecciones a rectores, claramente más escoradas hacia posturas progresistas que conservadoras. Incluso en cualquier reunión a la que uno asiste, la oposición a la LOU se convierte en un elemento aglutinador de una serie de sectores que hasta ahora no estaban vertebrados. En este sentido, se tiene la sensación de que al Gobierno le han fallado los cálculos.

La ministra ha reiterado que los apoyos a la LOU provinieron de los elementos más dinámicos de la universidad.

Yo no sé dónde están los elementos dinámicos favorables a la LOU y, por tanto, no sé en que se basa la ministra para hacer esas afirmaciones.

¿Qué problemas está presentando la aplicación de la ley?

La realidad está poniendo de manifiesto que la LOU tiene muchos aspectos inaplicables. Por ejemplo, uno de los problemas relacionados con la gestión universitaria al que tuvimos que hacer frente fue cómo cubrir la docencia para este curso y las bajas que se habían producido, dado que ninguna de las figuras contempladas en la ley ayuda a resolverlo. La misma elaboración del decreto de habilitación ha demostrado este carácter inaplicable de la LOU. Resulta muy complicado el desarrollo de los procesos constituyentes porque paraliza el normal desenvolvimiento de la universidad, lago que preveíamos y que, en la práctica, se está dando al menos en muchas universidades. Hay que subrayar las actitudes de los rectores de pedir excepcionalidades y flexibilidades para contrarrestar la rigidez de la LOU:

¿Qué le parece el decreto sobre habilitación docente?

No esperábamos sorpresas en este sentido. Es la continuación del espíritu de la LOU, por lo que sigue abonando todos los aspectos negativos que veíamos en la ley.

¿Cree que la habilitación servirá para combatir la endogamia?

Lo que hará es convertir la vía de la habilitación en muy minoritaria. A la vista del decreto es fácil ver que esta vía sólo contribuye a alargar la carrera docente y a complicarla para las instituciones y para las personas. Uno de sus efectos será la potenciación indirecta de las figuras contractuales como alternativa más viable y eficaz que la habilitación.

¿Cuáles deben ser los criterios para evaluar la universidad?

Hay serias dificultades para evaluar un servicio público como la universidad. En primer lugar, porque abarca un abanico muy amplio de temáticas y funciones, lo que dificulta el establecimiento de parámetros simples de evaluación cuando es difícil medir la productividad como en un mercado competitivo. Sin embargo, hay que seguir buscando ese tipo de indicadores teniendo en cuenta la imposibilidad de alcanzar una objetivación absoluta a la hora de cuantificar los rendimientos de una institución como la universidad.

Pero en ese caso habrá que buscar otra forma de asegurarse la confianza de la sociedad.

Por supuesto, tenemos toda una serie de posibilidades de ganarnos la credibilidad y la confianza que no sea mediante la elaboración de indicadores que, aunque fuesen positivos, siempre darían origen a recelos en la ciudadanía. Los universitarios estamos obligados a ganarnos nuestra aceptación no sólo rindiendo cuentas a través de evaluaciones o agentes de evaluación, consejos sociales, etc. Sino también mediante una búsqueda constante de contacto con la sociedad en todas las direcciones, des el mundo de la enseñanza secundaria, de los ex alumnos, la formación continuada, a distancia etc., de modo que la sociedad sienta la universidad como una herramienta útil para la formación personal y como un elemento dinamizador.

Usted está hablando de una universidad implicada en la vida social.

Como ocurre en otros servicios públicos, una forma segura de que la universidad se gane la credibilidad de la sociedad es estableciendo un contacto directo con ella. De hecho, teóricamente la universidad está muy imbricada con la sociedad. Si el ciudadano tiene una percepción directa, aunque parcial, de ella, eso significa que hemos de seguir trabajando en esa dirección. La universidad ganaría credibilidad si en los diversos escenarios territoriales, como los ayuntamientos, las asociaciones de empresarios o de ciudadanos, de vecinos etc., se dieran cuenta de que ésta constituye un elemento dinamizador de su comarca. O si los ciudadanos tuvieran la sensación de que la universidad se preocupa y participa de sus problemas en el día a día y no sólo de aquellos de índole académica que resultan incomprensibles para el ciudadano de a pie.

¿Qué le parece la propuesta de la Generalitat sobre el desarrollo de la LOU?

La Generalitat ha realizado un enorme esfuerzo de consenso y negociación con las universidades, aunque no tanto con las organizaciones sociales ni sindicales como con los rectores. Se partía de un borrador con muchos defectos formales y estructurales. No obstante, los últimos proyectos se han limado mucho. Los rectores seguimos criticando la ausencia de una ley de financiación. También queremos que se aproveche la LOU para recuperar el máximo de competencias en materia universitaria. El aspecto que más destacaría es la clara apuesta por la vía contractual, que abre unas posibilidades enormes en esa dirección para que cada universidad pueda explotarla a su gusto en detrimento de la vía funcionarial o de la habilitación.

¿Qué hacer para reducir la precariedad laboral del Personal Docente e Investigador?

Uno de los aspectos del establecimiento de la vía contractual es que dará carta de naturaleza estable a la negociación sindical en el sector del profesorado. Hasta ahora se trataba de una negociación más o menos informal y oficiosa. La vía contractual obligará a legalizar la negociación. Estoy seguro de que cuando las universidades entren en la negociación colectiva se convencerán de que van a estar mucho más cómodas de lo que en principio podría pensarse. Todavía se observa cierto escepticismo por parte de las universidades, y de los rectores en particular, así como cierto temor a esa negociación abierta. Las organizaciones sindicales no sólo no estorban la gestión sino que ayudan a impulsar la universidad y constituyen un elemento dinamizador. Estoy seguro de que la experiencia nos dará la razón.

Como rector de una universidad politécnica, ¿qué fallos y mejoras cree que necesitan estas universidades?

Nuestro primer logro es haber convencido a los estudiantes de que vale la pena cursar las carreras tecnológicas y al profesorado de que no tiene carta blanca para imponer sus criterios individuales sobre los niveles de exigencia. Sin embargo, lo que más me preocupa es que ganemos la alternativa a las universidades privadas. El gran reto que tenemos las universidades públicas es defender que podemos servir a la sociedad en la formación de profesionales y en servicios de investigaciones tecnológicas. Podemos combinar eficacia e ideología y hacer que desde posturas progresistas se potencie la universidad sin merma de la eficacia. Un ejemplo de ello es la presencia de las organizaciones sindicales en la marcha de las universidades.

¿No debería ser la universidad más flexible para adaptar sus planes de estudios a los progresos tecnológicos?

Tendremos que ser más flexibles e imaginativos de lo que hemos sido hasta ahora. Por ejemplo, hay unas inmensas posibilidades de colaboración entre el mundo empresarial, la administración local y la universidad, lo que nosotros llamamos "campus territoriales". El objetivo es convertir a las universidades en auténticos polos de desarrollo socioeconómico.

¿No ha sido una vez más olvidado el PAS en la LOU?

En el momento en que las administraciones locales y las empresas se involucren en la universidad, voces como la del PAS serán mucho más naturales. También este sector tendrá mucho más que decir cuando se diseñen ejes estratégicos con inversiones de diez o quince mil millones de pesetas que escapan a las competencia exclusiva de los académicos.

¿Cuál es el estado de la investigación universitaria?

La recuperación que se ha producido en el campo de la investigación ha sido resultado de la incorporación de nuevas generaciones de profesores, principalmente de aquéllos que han sucedido a los que provenían del franquismo; aunque también de algunas disposiciones legales que han permitido que a título individual se pudiera ser alguien en el mundo de la investigación. Ahora nos hallamos en una fase en la que la labor individual o de pequeños grupos será poco eficiente, por lo que ahora más que nunca se necesita un impulso institucional. El desafío que tenemos que afrontar es la unión con las redes europeas de investigación, lo que sin duda resulta muy difícil desde el pequeño grupo o desde la iniciativa particular.

¿Qué opina de la sustitución de Vicente Ortega por José Rada en la Secretaría del Consejo de Universidades?

Es preocupante. Ortega se ha caracterizado por su flexibilidad en el debate sobre la LOU, y por tanto, más dialogante. Ejercía una labor de puente con respecto a aquellos que se manifestaron radicalmente en contra de la LOU. Su sustitución por José Rada supone la eliminación de un mediador. Parece que con esta medida la ministra, en lugar de promover la aproximación hacia los elementos discordantes con la ley, demuestra cierto enquistamiento en sus actitudes sectarias.

¿Han funcionado bien los consejos sociales?

La creación de los consejos sociales fue una magnífica iniciativa de la LRU. Como todos los proyectos novedosos, ha tenido una implementación desigual. No es fácil acertar a la primera. Pienso que había suficientes elementos para asumir esas experiencias positivas y aisladas como para estar en condiciones de dar un paso hacia delante para su consolidación en la dirección adecuada. Por el contrario, en la LOU se ha optado por dar marcha atrás haciendo que los consejos sociales se conviertan en instrumentos de control desde los estamentos políticos. Se ha renunciado al papel que éstos debían desempeñar desde las experiencias positivas. En lugar de ello, se han tomado como referencia sólo las experiencias negativas para darles un giro equivocado y contraproducente. Estamos a punto de perder una auténtica oportunidad para hacer que los consejos sociales de las universidades sean unos elementos de coordinación o de conexión con la sociedad. En algunas universidades, y concretamente en la Politécnica de Cataluña, el consejo social había funcionado relativamente bien, realizando importantes aportaciones. En cambio, con la nueva estructura esto va ser muy difícil.

 


 
S O L I D A R I EDADE 
SumarioG
ImprimirF
 

DÉCIMOTERCER INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS
DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
EN GUATEMALA

Durante el período que se examina, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) continuó verificando el cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos humanos (A/48/928-S/1994/448, anexo I) y los aspectos de derechos humanos del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas (A/49/882-S/1995/256, anexo). Desde que la Misión fue establecida, el 21 de noviembre de 1994, ha recibido 150.000 visitas individuales y en grupo en relación con los derechos humanos y otros aspectos de los acuerdos de paz, y ha verificado casi 50.000 supuestas violaciones de los derechos humanos.

2. El trabajo de la Misión ha ido evolucionando a medida que avanzaba el proceso de paz.
Hasta diciembre de 1996, en que se firmó el Acuerdo de paz firme y duradera (A/51/796-S/1997/114, anexo II), la Misión y su personal de unos 250 funcionarios internacionales se dedicaban exclusivamente a verificar el respeto de los derechos humanos. Posteriormente, con los mismos niveles básicos de personal y distribución en todo el país, la Misión ha verificado el cumplimiento de todos los acuerdos de paz. Dado el volumen de las tareas todavía pendientes, las partes solicitaron que la Misión continuase sus actividades, que se irían reduciendo gradualmente, hasta fines del año electoral 2003.

3. A los progresos en materia de derechos humanos registrados en las primeras etapas del proceso de paz, sucedió un largo período de estancamiento. Posteriormente, durante el período que se examina, la situación de Guatemala en materia de derechos humanos verdaderamente se deterioró. La MINUGUA verificó diversas denuncias de amenazas y de asesinatos de que fueron víctimas defensores de los derechos humanos, trabajadores de las iglesias, jueces, testigos, periodistas, activistas políticos y sindicalistas. Persistieron los linchamientos y la violencia colectiva. Los grupos ilegales y las estructuras clandestinas operaban impunemente. Los incidentes de violación de los derechos humanos por parte de la policía aumentaron considerablemente. La impunidad siguió siendo sistemática, ya que el Estado no cumplió con su obligación de investigar los delitos y sancionar a los responsables, mientras que sus propios agentes a menudo obstruían la acción de la justicia.

4. La crisis de Guatemala en materia de derechos humanos no entraña sólo el incumplimiento de los derechos civiles y políticos, sino la violación profunda y constante de los más diversos derechos sociales, económicos y culturales. En 1999, las partes convinieron en un nuevo calendario para cumplir con los compromisos pendientes respecto a los acuerdos de paz, en que se daba preponderancia a la necesidad de atacar las causas profundas del conflicto, como las políticas sociales discriminatorias, la desigualdad económica y la exclusión de la población indígena (véase A/55/389 párr. 11). Sin embargo, tres años más tarde, un gran número de esos compromisos siguen sin cumplirse. Tampoco se han cumplido mínimamente las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (véase A/53/928, anexo), especialmente las encaminadas a promover la reconciliación nacional y resarcir a las víctimas del conflicto armado. (continuar ou ver o informe completo)

 

.0
E C O L O X Í A
ImprimirF
 

Crónica de la desaparición del arao ibérico, un ave marina muy especializada
El pingüino gallego
Jorge Mouriño

Las poblaciones de arao han sufrido un dramático declive en la Península Ibérica durante los últimos años. A principios de los años sesenta todavía anidaban miles de parejas en varios acantilados de la costa gallega; hoy son menos de diez las parejas que continúan acercándose a nidificar a los islotes del cabo Vilán y a las islas Sisargas, sin que apenas sean objeto de medidas de conservación por parte de la Administración.Pese a su parecido con los pingüinos, el arao (Uria aalge) es un ave del orden Charadriiformes, que agrupa además a limícolas, págalos y gaviotas. Su posición en tierra es erguida, apoyándose sobre los tarsos de las patas. Tan extravagante postura se explica por su vínculo marino, pues come, duerme, y pasa meses y meses en el agua marina. Sólo acude a tierra para nidificar en acantilados inaccesibles, a salvo de depredadores terrestres, y a pie de mar. Sin embargo, al contrario de los pingüinos, puede volar y desplazarse cientos de kilómetros, siendo algunas de sus poblaciones migradoras.

Se alimenta buceando desde la superficie. Para nidificar se reúne en colonias de cría de miles de aves, que en las grandes colonias nórdicas alcanzan densidades de decenas de parejas/m2. Pone un único huevo, que incuba de pie, situándolo entre las patas, directamente sobre la piedra. El huevo tiene un polo más grueso que otro, para reducir el riesgo de rodamiento y de pérdida a causa de sus torpes movimientos. Tan escasa puesta se ha de combinar necesariamente con una elevada supervivencia de los pollos. El momento más crítico acontece a las dos semanas de vida, cuando han de arrojarse al mar desde lo alto del acantilado, sin saber volar, y completar otros cuarenta días de aprendizaje de buceo antes de su primer vuelo (1).

Declive poblacional

Los pescadores mayores aún recuerdan el arao como el ave marina más común cuando, en la primera mitad del siglo XX, faenaban o transitaban cerca de las colonias de cría. Formaban parte de la cultura marinera, sus huevos eran consumidos, y los bandos de alimentación .las aradas. eran usados como indicadores de bancos de pesca. Incluso formaban parte de la alimentación humana. Felipe Bárcena, entrevistando a marineros a lo largo de la costa de Galicia, estimó una población de más de 3.000 aves reproductoras hacia 1960 en un mínimo de 8 colonias (2); incluso Francisco Bernis, en 1948, calculaba más de 300 parejas en las Sisargas, criando en varias furnas (3), un tipo de grutas marinas.

Hacia 1980 disminuyen a menos de un ciento en todo el país (2), y en progresión negativa logarítmica, eran una decena en 1990 (4). El último censo, realizado por la Xunta de Galicia en 1994 (5), detectó tres parejas en las islas Sisargas (en 1991 sólo había criado, sin éxito de eclosión, una pareja) y un número indeterminado, entre 5 y 12 parejas, en cabo Vilán, donde las aves se agrupan en profundas grietas inaccesibles y sólo observables desde el mar. En las islas Cíes criaron por última vez en 1987 (6).

Si bien en territorio español sólo quedan en torno a 10 parejas, la población ibérica puede ascender a casi 25, sumando la colonia portuguesa de las islas Berlengas, la más meridional de Europa, también en declive (7). En época invernal acuden a nuestras costas araos procedentes del norte de Europa, así como otros álcidos (alcas, frailecillos y mérgulos marinos).En Europa nidifican unos 2 millones de parejas de arao común, más de la mitad en Islandia (8). Y sumado al resto de las colonias atlánticas y pacíficas, la población mundial alcanza la nada despreciable estima de 4-5 millones de parejas reproductoras (9).

Aunque el arao no es un ave que precise de medidas de conservación en Europa (10), sí ha sido considerado .En Peligro. en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (11) y se ha incluido en el anexo 1 de la Directiva de Aves (79/409/ CEE) sólo la subespecie ibericus, que sería propia de nuestra Península. La existencia de esta subespecie Uria aalge ibericus fue sugerida por Bernis (3), pero no ha sido reconocida por la comunidad científica internacional y ha sido recientemente evidenciada como un taxón sin fundamento (12). Los araos ibéricos pertenecerían a una pretendida subespecie albionis, más pequeña, menos oscura y de pico más largo, cuya población supera las 125.000 parejas entre Breta-ña y sur de las islas Británicas (9). Finalmente, en Galicia no es una especie catalogada, pues todavía no se ha elaborado ningún Catálogo de Especies Amenazadas por la administración de este territorio.

Causas del descenso de la población ibérica

¿Qué factores provocaron el dramático declive del arao en la Península Ibérica, que permiten ahora su estabilización en números inapreciables?
Tradicionalmente se han considerado cuatro amenazas principales, cuya importancia relativa es desconocida y probablemente tengan una diferente incidencia según qué localidades. Lo que sí es seguro es que el declive de los años sesenta fue provocado por una elevada mortalidad de adultos (caza, enmallamientos o petroleado).

Muchos araos han sido recogidos petroleados en las costa ibéricas, tanto a partir de mareas negras provocadas por accidentes (Polycommander, 1971; Urkiola, 1978; Mar Egeo, 1992, entre otros), como por pequeñas manchas que tienen su principal origen en la limpieza de los tanques de combustible de embarcaciones, factor que continúa operando a causa del escaso control que se ejerce sobre el tráfico marítimo. Entre 1980 y 1996 se recogieron 2.063 aves marinas muertas en las playas gallegas durante las Inspecciones Costeras de Aves Orilladas del mes de febrero; de ellas, más del 35% fueron álcidos, y más del 40% de ellos con signos externos de contaminación por petróleo (13).

Las redes de nylon se introdujeron en Galicia simultáneamente al declive del arao. No existen datos globales concretos sobre la incidencia de este factor, pero, a partir de encuestas a pescadores, se sabe que araos y alcas mueren en casi todos los tipos de artes de pesca utilizados en Galicia: arrastre, palangres, cerco y enmalle. Las cifras estimadas por encuesta, a riesgo de ser muy variables, son escalofriantes: más de 35.000 aves marinas morirían anualmente en Galicia, de las que casi 3.000 serían álcidos. Los trasma llos .enmalles calados próximos a la costa., que también causan una apreciable mortalidad de cormorán moñudo, serían probablemente los más dañinos (14).

Además, un mínimo de 187 álcidos (al menos 45 araos), fueron cazados desde embarcaciones rápidas en la Ría de Vigo en el invierno 1983/84, para consumirlas en caldeiradas (6). Estas cacerías ilegales, también registradas y documentadas en años precedentes, hoy prácticamente erradicadas, pudieron tener un fuerte efecto local en años de planeadoras y contrabando descarado, con escopeteros que también limitaban la, hoy en día, próspera población de cormorán moñudo de Cíes y Ons (más de 2.000 parejas). Pescadores de Malpi ca han referido matanzas de araos por escopeta en plena colonia de cría en las islas Sisargas en los años sesenta (datos propios). La recogida de huevos pudo tener también cierta incidencia.

Finalmente, también son constatables los cambios producidos en el ecosistema marino, y la pérdida de riqueza y abundancia de pesca en el litoral gallego, en especial en el interior de las rías. Se ha asociado el descenso de araos a la desaparición simultánea .años sesenta. de los cardúmenes de anchoa (4). Los efectos de la intensificación pesquera, de los cambios cíclicos o naturales en el ecosistema marino, de la pesca con explosivos, están sin evaluar, así como el régimen alimenticio, en época de cría, de la población reproductora. La población ibérica de arao parece mantenerse constante desde 1990 en un tamaño poblacional crítico. Las dificultades de estudiar y seguir esta población son grandes, y casi inexistentes los medios empleados para este fin. Si bien esta población no presenta especial interés en la conservación global de la especie, sí contribuye a la riqueza y diversidad del litoral atlántico ibérico. El arao podría ser un buen indicador de los tremendos cambios que ha sufrido el litoral gallego en los últimos años, y que se mantienen en su mayor parte sin investigar ni interpretar.


 
O P I N I Ó N
SumarioG
FFFonte. ImprimirF
 

Prestige: Deber de inxerencia medioambiental

Por Xulio Ríos (Canal Mundo, 10/12/2002)


Tantos anos reivindicando unha posición para Galicia no mundo e o Prestige situounos en poucos días dun xeito que difícilmente alguén poderá esquecer. En efecto, por mor da inmensa catástrofe medioambiental que nos asola, Galicia é hoxe referencia universal do que nunca máis debe acontecer. Da China a Canadá, de Sudáfrica a Chile, Galicia emerxe como a víctima dun dos peores desastres ecolóxicos da historia recente, agravado por unha xestión da crise tan torpe como perniciosa.

Esa era unha das novidades esenciais da nova época que xurdiu da fin da guerra fría, a posibilidade de ultrapasar os ríxidos límites dos actores tradicionais das relacións internacionais, os estados, para imaxinar (e configurar) novos e positivos escenarios para universalizar as identidades, pequenas ou grandes.

O outro eixe, un tanto perverso na súa implementación real, consistía no dereito-deber de inxerencia humanitaria, xustificado ante situacións de gran calamidade humana que coexistían coa ausencia de estado ou a súa fraxilidade extrema.

Precisamente, a ausencia de estado é unha das características máis comentadas dos sucesos destas semanas, ante a insuficiente resposta dos aparellos administrativos que debeu ser suplida cunha dinamización exemplar da propia sociedade civil. Pois compriría agora, á vista do desastre que se aveciña, imaxinar tamén un deber internacional de inxerencia medioambiental que procure os medios indispensables para protexer un patrimonio substancial e común da humanidade, como é o medio, á lus dos principios que proclama a Declaración da conferencia das Nacións Unidas de 16 de xuño de 1972. Neste documento, principio sete, se asegura que “os Estados deberán tomar todas as medidas posibles para impedir a contaminación dos mares por substancias que poidan pór en perigo a saúde do home, danar os recursos vivos e a vida marina, menoscabar as posibilidades de lecer ou dificultar outras utilizacións lexítimas do mar”.

As consecuencias do desastre do Prestige afectan a Galicia, e poderán afectar nos próximos días a Portugal e a Francia. Son moitas as voces que reivindican, con razón, un maior protagonismo a todos os niveis da Unión Europea. ¿Por qué non tamén desa OTAN de veludo que se reunía en Praga a comezos de mes para iniciar o abrazo definitivo aos países do Leste?. ¿Será suficiente a Armada española para conter a marea negra que vén? A bo seguro que non. Tanto falar do ben que o fai Estados Unidos, ¿por qué Aznar non solicita a colaboración de Bush para afrontar tan delicada misión? As avanzadas tecnoloxías a disposición dos militares poderían ser moi útiles neste caso.

Cómpre reivindicar un deber de inxerencia medioambiental ante crises como esta que, á vista está, supera con creces a capacidade de resposta dun unico estado, con independencia da incompetencia da súa clase gobernante. Tamén aquí se evidencia, por outra banda, o desinterese por unha mundialización real dos problemas –e das solucións- que interesan ao conxunto da humanidade.

Xulio Ríos é director do IGADI.


 
Volver ó sumarioG
Boletín feito pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo