PROGRAMA  LABORA: XUVENTUDE CON EXPERIENCIA
 

RELACIÓN INDIVIDUAL E LOCALIZACIÓN DE CADA UNHA DAS OBRAS E SERVICIOS QUE VAN A REALIZAR

DENOMINACIÓN

LOCALIZAC.

DURACIÓN

TITULACIÓN

Apoio á difusión do labor investigador desenvolvido polos departamentos e grupos de investigación da Universidade de Vigo

Vigo

12 meses

1 Licenciado en publicidade e  relacións públicas
4 Técnico superior (FP2) en admón..

Unidade de traducción e adecuación dos recursos e ferramentas de internet

Vigo

12 meses

5 Licenciados en Humanidades

Elaboración, implantación e desenvolvemento do sistema de xestión da calidade da Universidade de Vigo

Vigo

12 meses

2 Licenciados pedagoxía
1 Licenciado en socioloxía
1 Licenciado en matem/estat
1 Diplomado en informático

Posta en funcionamento dun servicio de preparación física persoalizada para o colectivo universitario do campus de Vigo

Vigo

12 meses

1 Licenciado Activ. Físickas e o deporte
1 Ciclo superior en animación  de actividades físicas e deportivas

Oficina I+D da Universidade de Vigo: a) Fomento da colaboración con empresas, b) fomento de programas de cooperación internacional e c) mellora da xestión dos servicios prestados

Vigo

12 meses

a) 1 FP2 administrativo, 2 Titulados superiores (sen saída profesional)
b) 1 Titulado superior (sen saída profesional)
c) 1 Titulado superior (sen saída profesional)

Oficina de Orientación o Emprego: a) Fomento da colaboración con empresas b) fomento de programas de inserción laboral de carácter internacional e c) mellora da xestión

Vigo

12 meses

a) 2 Titulados superiores (sen saída profesional)
b) 1 Titulado superior (sen saída profesional)
c) 1 Titulado superior (sen saída profesional) 1 administrativo FP2

Oficina de Orientación ó Emprego: observatorio de inserción laboral dos estudiantes da Universidade de Vigo e actualización da guía de saídas profesionais da Universidade de Vigo

Vigo

12 meses
6 meses

1 Licenciado en psicopedagoxía
1 Licenciado en publicidade e RR. PP.
1 Enxeñeiro Técnico en Informática

Deseño e desenvolvemento da páxina web da Biblioteca Universitaria da Universidade de Vigo e da súa intranet

Vigo

12 meses

1 Diplomado en Biblioteconomía
2 Bacharelato / FP2

Elaboración de a) dosier de patrimonio e inmobiliario, b) mellora da eficiencia enerxética e c) actualización de arquivo de proxectos de planimetría da Universidade de Vigo.

Vigo

12 meses

a) 1 arquitecto
b) 1 enxeñeiro industrial
c) 2 FIP delineante

Actualización e tratamento informático do inventario de zonas verdes do campus Lagoas-Marcosende.

Vigo

12 meses

1 Diplomado rama botánica / agrícola /forestal
1 Diplomado en informática

Estudio, reproducción e viabilidade de especies silvestres non comerciais e de interese ornamental presentes no campus de Lagoas-Marcosende

Vigo

12 meses

2 Licenciados en bioloxía

Apoio as tarefas propias do Gabinete de Prensa da Universidade de Vigo

Vigo

12 meses

5 Ldo. Publicidade e RR. PP. Xornalismo

Conservación e seguimento dos hábitats naturais do Campus das Lagoas-Marcosende

Vigo

12 meses

1 Ldo. En Bioloxía
1 FP grao superior forestal (capataz)
3 FP grao medio (operario)

TOTAL........52

© Páxina feita pola Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo