CC.OO. INFORMA

TRAMOS RETRIBUTIVOS AUTONÓMICOS PARA O PROFESORADO UNIVERSITARIO

A proposta da Consellería de Educación non satisfai as centrais sindicais ó excluí-lo profesorado contratado e propoñer contías insuficientes.

As centrais sindicais CC.OO., UGT, CIG e CSI-CSIF reuníronse o pasado día 9 de abril co conselleiro de educación e mais co director xeral de universidades para negocia-las retribucións adicionais para o profesorado universitario, consonte os artigos 55 e 69 da LOU de tramos autonómicos.

A proposta da consellería consistiu en catro tramos. Un primeiro, que sería xeral para todo o profesorado funcionario, tería unha contía de 1.000 euros/ano e percibiríase a partir de xuño. Un segundo tramo, para profesores funcionarios doutores, de 900 euros/ano, percibidos tamén a partir de xuño deste ano. Así mesmo, a proposta da Consellería inclúe dous tramos adicionais, ó "mérito de investigación" e mais de "xestión", sen especificar cantidades nin procedementos de avaliación. A este respecto, segundo a Consellería, sería a Axencia Galega de Avaliación da Calidade a que había establece-lo procedemento de avaliación. Estes dous últimos tramos poderían aplicarse a partir de 2004.
Fronte a esta proposta, as centrais sindicais lembráronlle á Consellería as condicións que consideramos imprescindibles para empezar a negociar: a aplicación das contías desde xaneiro de 2003, o seu carácter consolidable e a súa adecuación ó conxunto do profesorado. En coherencia co devandito, a proposta da Consellería resultaba inaceptable, por canto non cumpría ningún destes requisitos. Ademais, as contías propostas para os tramos son claramente insuficientes.

Malia o antedito, as centrais sindicais expresáronlle á Consellería que existen moitas posibilidades de aproximación de ámbalas propostas e, en definitiva, de consecución dun acordo satisfactorio para todos. Acordados neste punto, desde as centrais sindicais emprazámo-la Consellería a unha nova xuntanza contra finais dese mes ou principios do seguinte para acadarmos este achegamento. Previamente, as centrais sindicais remitiriámoslle por escrito as nosas propostas.

A propósito disto último, as centrais sindicais conviñemos, unha vez rematada a xuntanza, que tales propostas habían ser:

1. Tramo xeral para todo o profesorado con dedicación exclusiva á universidade. A contía sería de 2.000 euros para 2003 e de 4.000 para 2004.

2. Tramo para profesores doutores: 1.000 euros/ ano.

3. Nos tramos de mérito de "investigación" e de "xestión", negociaríanse antes do 1 de xullo de 2003 as contías, temporización e método de avaliación. Sobre isto, as centrais reclamámoslle á Consellería o dereito de participarmos na Axencia Galega de Avaliación no que atinxe ós métodos de avaliación que teñan incidencia nas condicións de traballo do PDI, como é o caso que nos ocupa, xa que, de tales métodos derivan percepcións salariais. No mesmo senso, reclamamos esta intervención sindical sobre os criterios que elabore esta axencia para as avaliacións do profesorado, necesarias para optar ás prazas de profesorado contratado incluídas na LOU.

Secretaría de Universidade de CC.OO.

© Xuño 2003 Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo