PROPOSTA PRESENTADA POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACION UNVERSITARIA AS CENTRAIS SINDICAIS NA XUNTANZA DE 14/XANEIRO/03

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS

1. Complementos fixos
2. Complementos variables
3. Complementos persoais.


1. Complementos fixos

a. De recoñecemento ós profesores funcionarios
i. Con un curso completo, como mínimo, de funcionario
ii. En activo e co dedicación a tempo completo
Cantidade:

b. De recoñecemento ó título de Doutor
i. Funcionario docente doutor
ii. Con un curso completo na condición de funcionario e de doutor
Cantidade:

Ámbolos dous complementos son acumulativos

2. Complementos variables

a. Incentivo a calidade do doutorado e da investigación
i. Participación e doutorados de calidade
ii. Dirección de teses
Cantidade:

3. Complementos persoais:

a. Recoñecemento á xestión universitaria
i. Cargos académicos recoñecidos no RD 1086/89°
ii. Desempeñado polo menos dous anos
iii. Seleccionarase o de maior nivel, caso de ter desempeñado máis de un.
iv. Non estar desemeñando ningún.
Cantidade:


Este é o texto literal presentado pola Consellería

°Trátase do decreto que regula as retribucións do profesorado universitario

© Xuño 2003 Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo